Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษา

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง)

รายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานระบบ Research Management และระบบ Annual Assessment

รายละเอียด
ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์

รับสมัคร อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย 2 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)

รายละเอียด

นักสาธารณสุขเพื่อสังคม

ปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

คลังความรู้

สื่อวิชาการชี้นำสังคม
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Logo และ Template
รายละเอียด
ผลงานอาจารย์
รายละเอียด
ผลงานนักศึกษา
รายละเอียด
กิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

FAQ : ถาม-ตอบ

คำตอบของปัญหาที่มักพบบ่อยๆ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียด