Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษา

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง)

MORE DETAIL
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2561...

MORE DETAIL
New Voices 2019

attend or submit your abstract for presentation...

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ...

MORE DETAIL
รับสมัคร ป.ตรี TCAS 62
MORE DETAIL
รับสมัคร ป. โท ภาคพิเศษ
MORE DETAIL

ฉันรักธรรมศาสตร์
เพราะธรรมศาสตร์
สอนให้ฉันรักประชาชน

นักสาธารณสุข

เพื่อสังคม

คลังความรู้

สื่อวิชาการชี้นำสังคม
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Logo และ Template
รายละเอียด
ผลงานอาจารย์
รายละเอียด
ผลงานนักศึกษา
รายละเอียด
กิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน

คำตอบของปัญหาที่มักพบบ่อยๆ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียด