คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 0 2564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com


ข่าว & กิจกรรม


เกี่ยวกับคณะ

ประวัติ กรรมการประจำคณะฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยม โครงสร้างการบริหารงานคณะฯ บุคลากร ดาวน์โหลด รายงานประจำปี
 • คำสั่งที่ 274/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ
  10/07/2018

   
   

 • คำสั่งที่ 364/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)
  10/07/2018

   
   

 • คำสั่งที่ 360/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รังสิต)
  10/07/2018

   
   

 • คำสั่งที่ 361/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม (รังสิต)
  10/07/2018

   
   

 • คำสั่งที่ 362/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2561
  10/07/2018

   
   

 • คำสั่งที่ 363/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลำปาง)
  10/07/2018

   
   

 • คำสั่งที่ 357/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการฯ
  10/07/2018

   
   

 • เเบบฟอร์ม เเละตัวอย่างการขอจัดสรรงบประมาณโครงการ

  02/10/2017

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

  27/06/2017

หลักสูตร

ปริญญาโท-เอก (นานาชาติ) ปริญญาโท (นานาชาติ) ปริญญาโท (ลำปาง) ปริญญาโท (รังสิต) ปริญญาตรี (ลำปาง) ปริญญาตรี (รังสิต)
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม

  26/06/2018

   

            นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข การป้องกัน และควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

 • การสร้างเสริมสุขภาพ

  26/06/2018

   

            นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ วางแผน ออกแบบกิจกรรม ดำเนินการ และติดตามประเมินผลโครงการ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งเเวดล้อม (ลำปาง)

  30/11/2016

  หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Environmental Health ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ชื่อย่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Environmental Health)      ชื่อย่อ B.Sc. (Environmental Health)

 • MSc-PhD Occupational & Environmental Health (International Program)

  29/11/2016

  ***APPLY NOW

 • Master of Public Health (Global Health)

  29/11/2016

  ***APPLY NOW

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  10/11/2016

  นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตระหนัก ประเมิน และควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการควบคุมอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้งในภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ

 • สม.(มธ.ศูนย์ลำปาง)

  17/10/2016

  ***สมัครเรียน

  เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 • สม.(มธ.ศูนย์รังสิต)

  17/10/2016

   

  เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   
   

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)

  17/10/2016

   

            หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2561

บริการวิชาการ

บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิชาการ สุขภาพ ความปลอดภัย เเละสิ่งเเวดล้อม อบรม/สัมมนา/บริการวิชาการ สื่อวิชาการชี้นำสังคม การจัดการความรู้
 • Manuscript_Participation&Trust

  20/02/2018

  Download >>> Manuscript_Participation&Trust

 • รายงานคุณภาพอากาศภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์

  30/01/2018

 • โครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและ การส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3 อีกหนึ่งงานบริการวิชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

  22/01/2018

 • หลักสูตร “นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ” รุ่นที่ 3

  13/12/2017

  โครงการอบรมหลักสูตรกรมอนามัยรุ่นที่ 3

  กำหนดการ-กรมอนามัย_รุ่นที่ 3

  แบบฟอร์มลงทะเบียน

 • สื่อวิชาการชี้นำสังคม

  17/03/2017

  เป็นเเหล่งให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ที่มีผลต่อสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อม เเละสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  11/01/2017

  ..

 • ศูนย์บริการวิชาการสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

  15/12/2016

  >>>หลักสูตรอบรม ปี 2561<<<

  *** ใบสมัครอบรม จป.

  >>>เข้าสู่ศูนย์บริการฯ<<<

 • บริการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

  08/11/2016

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 

 • บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  08/11/2016

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาทางมลพิษขึ้นมากมายตามแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม  คณะฯ จึงมีนโยบายให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และอาหาร ที่ได้มาตรฐานในการรองรับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ

งานการนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา เเบบฟอร์ม นศ.ป.ตรี/ป.โท เเบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิชาการใช้จบการศึกษา ทุนการศึกษา ระบบติดตาม นศ.ปริญญาโท
 • ประกาศรับสมัคร ป.ตรี รับตรงอิสระ TCAS รอบ5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 

  01/06/2018

  >>>> รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4

  >>>> ประกาศรับตรง TCASรอบ 5

  >>>> ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 

  #
 • งานประชุมวิชาการจากสถาบันการศึกษาเเละหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

  24/05/2018

 • ทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล"

  08/12/2017

 • บรรยากาศที่แสนยินดีและภาคภูมิใจกับความสำเร็จของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทั้งรังสิต และลำปาง
  ในพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  28/11/2017

 • ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ : ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 12

  24/11/2017

 • ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดโครงการ "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" ประจำปีการศึกษา 2560

  24/11/2017

 • บรรยากาศพิธีเปิดงานค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 6 (PH-TU Camp#6) ตอน Secret of thirteen ความลับของเลข13 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30-10.00 น. ณ ห้อง 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  10/11/2017

 • การเเต่งกาย ชุดปฏิบัติการวิชาชีพ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

  22/09/2017

 • ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

  20/09/2017

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

จดหมายข่าว
 • สารสัมพันธ์ สาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำเดือนเมษายน 2560

  09/05/2017

 • สารสัมพันธ์ สาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2560

  04/04/2017

 • สารสัมพันธ์ สาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  28/02/2017

 • สารสัมพันธ์ สาธารณสุขเพื่อสังคม ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม 2560

  31/01/2017

 • เเก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าสำหรับปริญญาโท

  16/01/2017

  >>>>> เเก้ไขข้อมูล <<<<<

 • เเก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าสำหรับปริญญาตรี

  16/01/2017

  >>>>> เเก้ไขข้อมูล <<<<<

ข่าว

รับสมัครงาน ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษา
 • คู่มือการใช้งานระบบ Research Management และ Annual Assessment

  16/07/2018

  วิดีโออบรมการใช้งานระบบ ลิงค์ https://youtu.be/IIceKI236Ks

 • คู่มือการใช้งานระบบ Research Management และ Annual Assessment

  16/07/2018

 • ธรรมศาสตร์ จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

  04/07/2018

  เรื่อง การประชุม "เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

 • กิจกรรม Healthpro Showcase การแสดงนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความคิดใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับชาวประชาคมธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด Reflections โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสุขภาพ สร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Healthpro Showcase พร้อมทั้งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว ตลอดทั้งวัน ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561

  25/06/2018

 • ‘Healthcare in detention course’ which is a collaborative effort between International Committee of the Red Cross (ICRC) and Global Health Program, Faculty of Public Health Thammasat University has already been started.During the 5-day lecture from 25-29 June, master students and government officials from 9 countries will have a change to discuss and exchange the idea on how to improve awareness of prison health in the society.

  25/06/2018

 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 1014 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติร่วมเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ร่วมงาน

  25/06/2018

 • กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ จ.ระยอง

  14/06/2018

  ...

 • ผลงานเพื่อสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการคัดเลือกและรับทุนจาก Editor’s bar และ สสส. ให้ดำเนินโครงการ "รหัสลับทางเท้า ก้าวไปด้วยกัน"

  01/06/2018

 • ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ดีเด่น ในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  28/05/2018

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา

  17/10/2016

  ที่อยู่ติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑ปฏิทินคณะThammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: +66 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: +66 (02) 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
21
Yesterday
307
This Month
2,803
Last Month
5,432
This Year
30,082
Last Year
31,293