Loading...

รับสมัครรอบที่ 2 QUOTA

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 10 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75
   2.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
   2.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพ
   3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
   3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
          2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
             2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
             2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
                 1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
                 2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
             2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
          3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
4. อื่นๆ
   4.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
   4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   4.3 ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
   1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
   2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
   3. ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20 %
   4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
   คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
- สอบสัมภาษณ์   วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด  >> คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> คลิก 

 

 

รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนรับ 35 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 20 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม จำนวนรับ 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 โดยต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพ
   3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
   3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
      2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
        2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
        2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
          1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
        2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
      3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
   1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
   2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
   3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20 %
   4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
   คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

กำหนดการรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- สอบสัมภาษณ์   วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด  >> คลิก

 

 

รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ศูนย์ลำปาง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 20 คน

 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 โดยต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพ 
   3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
   3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
      2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
        2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
        2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
          1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
        2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
      3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
   1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
   2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
   3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20 %
   4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
   คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- สอบสัมภาษณ์   วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด  >> คลิก

 

 

รับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนรับ 1 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 1 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม จำนวนรับ 1 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 โดยต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพ
   3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
   3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
      2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
        2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
        2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
           1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
           2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
        2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
      3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
   1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
   2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
   3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20 %
   4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
   คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- สอบสัมภาษณ์   วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด  >> คลิก

รับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ศูนย์ลำปาง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 1 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 1 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) จำนวนรับ 1 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 โดยต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพ 
   3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
   3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
      2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
        2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
        2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
           1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
           2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
        2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
      3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
   1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
   2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
   3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20 %
   4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
   คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- สอบสัมภาษณ์   วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด  >> คลิก 

คำถามที่พบบ่อย

การติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต งานการนักศึกษา โทร. 02-564-4440 ต่อ 7420-1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง งานการนักศึกษา โทร. 054-237-991 ต่อ 5601-2

Website : www.fph.tu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat