Thammasat University คณะธรรมศาสตร์ สาธารณะสุข
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

การขอรับบริการ/เเบบฟอร์ม นศ.ปริญญาตรีเเละปริญญาโท

08/11/2016

คลิ๊ก "อ่านต่อ" เพื่อ ดาวน์โหลด

ระดับปริญญาตรี

          - แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

          - แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกวิชาเอก

          - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวิชาเอก

          - คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร/คาดว่าจะจบ

          - แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตร พ.ศ. 2552)

          - แบบฟอร์มขอแจ้งจบล่าช้า

          - คำร้องชอฝึกงานภาคฤดูร้อน

          - ขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ

          - ขอใช้สถานที่เเละห้องประชุม

          - ขอใช้ห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ

          - เเบบเสนอโครงการ

          - เเบบขอเปิด-ปิดโครงการ

          - การส่งรายงานสรุปโครงการ

          - การเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ศูนย์รังสิต-ศูนย์ลำปาง)

• แบบฟอร์มอื่นๆ

  MPH-A1   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
  MPH-A2   แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกวิชาเอกและแผนการศึกษา
                   MPH-A3   แบบฟอร์มขอสอบประมวลวิชา (Comprehensive Exam)
  -  MPH-A4   แบบฟอร์มขอลาพักและรักษาสถานภาพ
  MPH-A5   แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา, หัวข้อ, แผนการศึกษา
  -  MPH-A6   แบบฟอร์มขอแจ้งจบล่าช้า

 

• การรายงานความก้าวหน้าสำหรับนักศึกษา รหัส 53-57     

                   MPH-P3 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
 

• การประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป)       

                   MPH-P1   แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
  MPH-P2   แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการศึกษาค้นความอิสระ (Independent Study)
  -  MPH-P3   เกณการณ์ประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นความอิสระ
 

• การขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

                   - MPH-01 แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ
 

• การสอบ Proposal

  -   Flow Chart ขอสอบ Proposal
                   -   MPH-02   แบบฟอร์มขอสอบ Proposal
  -   MPH-03   แบบฟอร์มแสดงประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  -   MPH-04 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์
  -   MPH-05   แบบฟอร์มขอส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์  
 

• การเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

 

- กำหนดการพิจารณาโครงการวิจัย

- เอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

           1. บันทึกข้อความนำส่ง จำนวน 1 ฉบับ

           2. จัดชุดเอกสารตามแบบฟอร์ม (ข้อ 2-6) จำนวน 4 ชุด

             3. เอกสารแจ้งการสอบผ่านโครงร่าง จำนวน 4 ชุด

             4. สำเนา หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ จำนวน 4 ชุด 

             5. แผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย เอกสารเพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน ข้อ1-4                   บันทึกลง CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น (ทุกไฟล์ที่ทำใส่ข้อมูลลงในแผ่น CD ให้หมด) 

 ***หมายเหตุ : 1. ลงวันที่ทุกที่ที่มีให้ใส่ 

                     2. ใส่เลขหน้าโครงร่างการวิจัยทุกหน้า                     

 

1) AF-01_07   บันทึกนำส่ง

    AF-01_07.1_บันทึกข้อความขอส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

                   2) AF-03_07  ใบคำขอรับการพิจารณา EC
  3) AF-04_07   Participant Information Sheet
  4) AF-05_07   Informed Consent Form
  5) AF-06_07   หนังสือยินยอมร่วมวิจัยของอาสาสมัครวิจัย-เด็ก-ผู้ปกครอง
                   6) AF 01_08   โครงร่างการวิจัย (Research Project)
  คู่มือ (ฉบับร่าง) การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มธ
 
• การรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย 

                 - เอกสารเพื่อใช้ประกอบการรายงานการสิ้นสุดโครงการ

                          1. บันทึกข้อความนำส่ง จำนวน 1 ฉบับ

                          2. แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย จำนวน 4 ฉบับ

                          3. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 4 ฉบับ

                          4. บทคัดย่อโครงการวิจัยของท่าน (ภาษาไทย+ภาษษอังกฤษ) จำนวน 4 ฉบับ

                          5. แผ่นบันทึกข้อมูลการรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย ตามข้อ 1,2 และ 3 บันทึกลง CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น

             - แบบฟอร์ม

         1-AF บันทึกขอส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
  AF 03_12 แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
  AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 

• การขอต่ออายุใบรับรอง

                - เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอต่อายุใบรับรอง

                           1. บันทึกข้อความนำส่ง พร้อมแจ้งเหตุผลในการขอต่ออายุใบรับรอง จำนวน 1 ฉบับ

                           2. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 4 ฉบับ

                           3. แผ่นบันทึกข้อมูลการขอต่ออายุโครงการวิจัย ตามข้อ 1 และ 2 บันทึกลง CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น

              - แบบฟอร์ม

                         - AF-01_07 บันทึกขอต่ออายุใบรับรองโครงการวิจัย

                         - AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 

• การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

                เอกสารเพื่อใช้ประกอบการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

                           1. บันทึกข้อความขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

                           2. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 ฉบับ

                           3. แผ่นบันทึกข้อมูลการขอต่ออายุโครงการวิจัย ตามข้อ 1 และ 2 บันทึกลง CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น

               - แบบฟอร์ม 

                         - AF-01_07 บันทึกขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

                         - AF 01_14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 

• การขออนุมัติสอบป้องกัน

                   -   Flow Chart ขอสอบ Defense
                   -   MPH-06   แบบฟอร์มขอสอบ Defense
                   -   MPH-07   แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
                   -   MPH-08   แบบฟอร์มส่งตรวจสอบการพิมพ์
                   -   MPH-09 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
                   -   MPH-10   แบบฟอร์มการอนุญาตการตีพิมพ์
                   -   MPH-11   แบบฟอร์มระเบียนประวัติ
                   -   MPH-12   แบบฟอร์มแบบประวัติข้อมูลนักศึกษา
 

• การพิมพ์วิทยานิพนธ์

                   คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2556
  -  Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  -  บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
  -  รายชื่อวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 

• TU e-Thesis

                   - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559
  - คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
  - Web TU e-Thesis
  - FAQs

 

 


ไฟล์ดาวโหลด (Download) Icon

goto Page

แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

Thammasat University
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
74
Yesterday
85
This Month
2,030
Last Month
3,236
This Year
23,434
Last Year
3,830