คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 0 2564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข การป้องกัน และควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

 


วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม (Major in Environmental Health):

 

              นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข การป้องกัน และควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

              อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

              (1) นักวิชาการสาธารณสุข

              (2) นักวิชาการสุขาภิบาล

              (3) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

              (4) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143     หน่วยกิต

 

              ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

              โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

 

  1. วิชาศึกษาทั่วไป 30     หน่วยกิต

 

มธ.110

 

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

มธ.100

 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

มธ.120

 

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

มธ.130

 

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มธ.152

 

หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ท.161

 

การใช้ภาษาไทย

สษ.171

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

สษ.172

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

จ.211

 

จิตวิทยาทั่วไป

มธ.155

 

สถิติพื้นฐาน

สษ.296

 

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

 

  2. วิชาเฉพาะ 107     หน่วยกิต
       2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27     หน่วยกิต

 

วท.111

 

ชีววิทยา 1

วท.112

 

ชีววิทยา 2

วท.123

 

เคมีพื้นฐาน

วท.125

 

เคมีอีนทรีย์ทั่วไป

วท.131

 

ฟิสิกส์ 1

วท.132

 

ฟิสิกส์ 2

วท.161

 

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วท.162

 

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

วท.173

 

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

วท.175

 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป

วท.181

 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

วท.182

 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

ค.218

 

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

 

       2.2 วิชาแกนร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์ 39     หน่วยกิต

 

ทช.281

 

ชีวเคมีพื้นฐาน

ทช.284

 

ปฏิบัติการชีวเคมี

ทช.012

 

กานวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

ทช.022

 

สรีรวิทยาพื้นฐาน

สธ.171

 

การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

สธ.201

 

ชีวสถิติสาธารณสุข

สธ.211

 

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

สธ.212

 

การดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาล

สธ.213

 

การป้องกันและควบคุมโรค

สธ.221

 

มนุษยวิทยาและสังคมวิทยาประยุกต์ในงานสาธารณสุข

สธ.261

 

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

สธ.271

 

การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น

สธ.301

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

สธ.302

 

วิทยาการระบาด

สธ.331

 

กฎหมายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สธ.341

 

การจัดการสาธารณสุข

สธ.491

 

สัมนาสาธารณสุข

 

       2.3 วิชาบังคับ 41     หน่วยกิต

 

อน.31

 

การควบคุมพาหะนำโรค

อน.331

 

วิศวกรรมพื้นฐานในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

อน.351

 

พิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อน.361

 

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

อน.362

 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

อน.363

 

การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้

อน.364

 

การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะ

อน.381

 

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

อน.382

 

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

อน.451

 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

อน.461

 

การสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

อน.481

 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

อน.482

 

หลักการควบคุมมลพิษอากาศ

อน.483

 

การจัดการของเสียอันตราย

อน.484

 

การเตรียมความพร้อมและการโต้ตอบภัยพิบัติ

อน.491

 

โครงงานพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

อน.492

 

ฝึกภาคสนามโปรแกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

  3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต

 ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: +66 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: +66 (02) 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
21
Yesterday
307
This Month
2,803
Last Month
5,432
This Year
30,082
Last Year
31,293