คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

การสร้างเสริมสุขภาพ

 

นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ วางแผน ออกแบบกิจกรรม ดำเนินการ และติดตามประเมินผลโครงการ

การสร้างเสริมสุขภาพ

 

วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ (Major in Health Promotion):

 

              นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ วางแผน ออกแบบกิจกรรม ดำเนินการ และติดตามประเมินผลโครงการ

              อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

              (1) นักวิชาการสาธารณสุข

              (2) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143     หน่วยกิต

 

              ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

              โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

 

  1. วิชาศึกษาทั่วไป 30      หน่วยกิต

 

มธ.110

 

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

มธ.100

 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

มธ.120

 

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

มธ.130

 

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มธ.152

 

หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ท.161

 

การใช้ภาษาไทย

สษ.171

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

สษ.172

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

จ.211

 

จิตวิทยาทั่วไป

มธ.155

 

สถิติพื้นฐาน

สษ.296

 

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

 

  2. วิชาเฉพาะ 107      หน่วยกิต
       2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27      หน่วยกิต

 

วท.111

 

ชีววิทยา 1

วท.112

 

ชีววิทยา 2

วท.123

 

เคมีพื้นฐาน

วท.125

 

เคมีอีนทรีย์ทั่วไป

วท.131

 

ฟิสิกส์ 1

วท.132

 

ฟิสิกส์ 2

วท.161

 

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วท.162

 

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

วท.173

 

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

วท.175

 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป

วท.181

 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

วท.182

 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

ค.218

 

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

 

       2.2 วิชาแกนร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์ 39      หน่วยกิต

 

ทช.281

 

ชีวเคมีพื้นฐาน

ทช.284

 

ปฏิบัติการชีวเคมี

ทช.012

 

กานวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

ทช.022

 

สรีรวิทยาพื้นฐาน

สธ.171

 

การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

สธ.201

 

ชีวสถิติสาธารณสุข

สธ.211

 

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

สธ.212

 

การดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาล

สธ.213

 

การป้องกันและควบคุมโรค

สธ.221

 

มนุษยวิทยาและสังคมวิทยาประยุกต์ในงานสาธารณสุข

สธ.261

 

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

สธ.271

 

การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น

สธ.301

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

สธ.302

 

วิทยาการระบาด

สธ.331

 

กฎหมายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สธ.341

 

การจัดการสาธารณสุข

สธ.491

 

สัมนาสาธารณสุข

 

        2.3 วิชาบังคับ 41      หน่วยกิต

 

สข.311

 

การออกกำลังกายและสุขภาพ

สข.321

 

โภชนาการและสุขภาพ

สข.322

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สข.323

 

การสร้างเสริมสุขภาพจิต

สข.341

 

ทฤษฎีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

สข.342

 

วิธีการและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ

สข.371

 

ปัญหาสุขภาพปัจจุบัน

สข.381

 

การพัฒนาและใช้เครื่องมือทางการสร้างเสริมสุขภาพ

สข.391

 

การฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ

สข.431

 

การสื่อสารสุขภาพและสื่อ

สข.441

 

การวางแผนและประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพ

สข.471

 

การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

สข.472

 

การสร้างเสริมสุขภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์

สข.473

 

การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

สข.481

 

เมืองน่าอยู่

สข.482

 

การขับเคลื่อนทางสังคมและการชี้แนะสาธารณะ

สข.491

 

โครงงานพิเศษด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

สข.492

 

ฝึกภาคสนามโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ

 

  3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6      หน่วยกิตติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
75
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293