คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย (ลำปาง)

17/10/2016

 

          หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาษาไทยชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ชื่อย่อ   วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) ชื่อย่อ   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลำปาง)

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์ลำปาง/คณะสาธารณสุขศาสตร์


หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      

          ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                             ชื่อย่อ   วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
          ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
                             ชื่อย่อ   B.Sc. (Occupational Health and Safety)

3.  วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

     5.2 ภาษาที่ใช้   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

     5.3 การรับเข้าศึกษา    รับเฉพาะนักศึกษาไทย

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ         

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

     หลักสูตรเปิดใหม่  พ.ศ. 2559

     กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่...........เมื่อวันที่.......... เดือน.............. พ.ศ.2559
     ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่........... เมื่อวันที่.......... เดือน.............. พ.ศ. 2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2561

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     8.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

     8.2 นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม/ นักอาชีวอนามัย

     8.3 นักวิชาการด้านสาธารณสุข/ แรงงาน/ สิ่งแวดล้อม

     8.4 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

แผนการศึกษา

 ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
จ.211   จิตวิทยาทั่วไป   3
ค.218   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1   3
มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3
มธ.101  โลก, อาเซียน, และไทย   3
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม   3
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร   3
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   ไม่นับหน่วยกิต
สธ.201  การสาธารณสุขทั่วไป   2
รวม   20

 

 ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
ธ.103   ชีวิตกับความยั่งยืน   3
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ   3
มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   3
มธ.155  สถิติพื้นฐาน   3
วท.111  ชีววิทยา 1   3
วท.161  ปฏิบัติการชีววิทยา 1   1
สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1   3
รวม   19

  

  

 ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
วท.112  ชีววิทยา 2   3
วท.123  เคมีพื้นฐาน   3
วท.131  ฟิสิกส์ 1   3
วท.162  ปฏิบัติการชีววิทยา 2   1
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   1
วท.181  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   1
สธ.202  วิทยาการระบาด   3
สธ.211  จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข   3
สธ.222  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข  

3

รวม   21

 

 ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
วท.125  เคมีอินทรีย์ทั่วไป   3
วท.132  ฟิสิกส์ 2   3
วท.175  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป   1
วท.182  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   1
ทช.281  ชีวเคมีพื้นฐาน   2
ทช.284  ปฏิบัติการชีวเคมี   1
สธ.212  การดูแลเบื้องต้นและการจัดการภาวะฉุกเฉิน   3
สธ.231  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3
สธ.251  อนามัยสิ่งแวดล้อม   3
รวม   20

 

 

 ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
สธ.311  การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ   3
สธ.313  การป้องกันและการควบคุมโรค   3
สธ.331  กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ   3
อช.331  พิษวิทยาอาชีวอนามัย   3
อช.351  วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย   2
อช.361  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม   3
สธ.213  การจัดการสุขภาพ   3
รวม   20

 

 ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
สธ.301  ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข   3
 สธ.391  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขสหสาขา   3
อช.332  อาชีวเวชศาสตร์   2
อช.333  การยศาสตร์และสรีรวิทยาการทำงาน   3
อช.341  ความปลอดภัยจากสารเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม   2

อช.352  วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   3
อช.362  การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   3

อช 371  กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   2

รวม   21

 

 

 ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
อช.441  การป้องกันอัคคีภัย การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน   3

อช.442  การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม   3
อช.451  การระบายอากาศอุตสาหกรรมและการควบคุมมลพิษ   3

อช.461  การฝึกปฏิบัติทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยและการยศาสตร์   2

อช.471  กฎหมายและมาตรฐานระดับนานาชาติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   2

อช.481  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร   2
อช.482  การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ   2
xx.xxx   เลือกเสรี   3
รวม   20

 

 ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
อช.443  การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2
อช.491  ฝึกภาคสนามโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3
xx.xxx  เลือกเสรี   3
รวม   8

 

 

 ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
75
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293