Thammasat University คณะธรรมศาสตร์ สาธารณะสุข
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)

17/10/2016

 

หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)

 

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       ศูนย์ลำปาง / คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.   ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน       

          ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Community Health

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
                             
ชื่อย่อ   วท.บ. (อนามัยชุมชน)
          
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Community Health)
                             
ชื่อย่อ   B.Sc. (Community Health)

3.   วิชาเอก (ถ้ามี)

          -ไม่มี-

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142   หน่วยกิต

5.   รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

     5.2 ภาษาที่ใช้ 

          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

     5.3 การรับเข้าศึกษา

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรเปิดใหม่  พ.ศ. 2559

กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559                         

          ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่                            เมื่อวันที่          เดือน                       พ.ศ.2559

         ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่                                  เมื่อวันที่                              เดือน                                        พ.ศ. 2559      

 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

          หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2561   

      

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          8.1 นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

          8.2 นักพัฒนาชุมชน

          8.3 นักพัฒนาองค์กรเอกชน

          8.4 ผู้ช่วยวิจัยหรือนักวิจัยในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

          8.5 สร้างงาน ประกอบอาชีพส่วนตัว

 

 

แสดงแผนการศึกษา

                    ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

จ.211

จิตวิทยาทั่วไป

     3

.218

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

3

มธ.100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3

มธ.101

โลก, อาเซียน, และไทย

3

มธ.102

ทักษะชีวิตทางสังคม

3

มธ.106

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

3

มธ.050

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     

ไม่นับหน่วยกิต

สธ.201

การสาธารณสุขทั่วไป

2

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

มธ.103

ชีวิตกับความยั่งยืน

3

มธ.104

การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

3

มธ.105

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3

มธ.155

สถิติพื้นฐาน

3

วท.111

ชีววิทยา 1

3

วท.161

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1

สธ.120

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับสาธารณสุข

2

สษ.296

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

3

 

รวม

21

 

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

วท.112

ชีววิทยา 2

3

วท.123

เคมีพื้นฐาน

3

วท.131

ฟิสิกส์ 1

3

วท.162

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

1

วท.173

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1

วท.181

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

สธ.202

วิทยาการระบาด

3

สธ.211

จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข

3

สธ.220

สรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข

2

 

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

วท.125

เคมีอินทรีย์ทั่วไป

3

วท.175

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป

1

ทช.281

ชีวเคมีพื้นฐาน

2

ทช.284

ปฏิบัติการชีวเคมี

1

สธ.212

การดูแลเบื้องต้นและการจัดการภาวะฉุกเฉิน

3

สธ.231

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

สธ.251

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3

อมช.301

ระบาดวิทยาประยุกต์ในงานอนามัยชุมชน                                                 

2

 

รวม

18

 

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

สธ.311

การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

3

สธ.213

การจัดการสุขภาพ

3

สธ.313

การป้องกันและการควบคุมโรค

3

สธ.331

กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3

อมช.303

เทคนิคที่จำเป็นเพื่อการตรวจประเมินสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน            

3

อมช.311

การบำบัดรักษาเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ

3

อมช.355

การประเมินสุขภาพชุมชน                                                               

3

 

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

สธ.301

ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

3

สธ.391

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขสหสาขา

3

อมช.302

ระบบสารสนเทศสุขภาพ                                                                     

2

อมช.331

การสื่อสารสุขภาพและการชี้แนะผ่านสื่อ 

2

อมช.371

หลักการและการจัดการบริการอนามัยชุมชน

3

อมช.372

เศรษฐศาสตร์ในงานอนามัยชุมชน                                                          

2

สธ.314

เลือกเสรี (นิเวศวิทยา)

3

 

รวม

18

 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

อมช.421

 อนามัยครอบครัว                                                                    

2

อมช.473

การสร้างชุมชนสุขภาพดี

3

อมช.471

การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                

3

อมช.472

การวางแผนและประเมินผลงานอนามัยชุมชน                                             

3

อมช.422

จิตวิทยาชุมชนและการให้คำปรึกษา                                                             

2

xx.xxx

เลือกเสรี

3

 

รวม

16

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

อมช.401

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน

3

อมช.491

การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน                                                             

3

อมช.492

การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น

2

 

รวม

8

 

แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

Thammasat University
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
31
Yesterday
131
This Month
2,853
Last Month
3,697
This Year
2,853
Last Year
31,293