คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)

17/10/2016

 

          หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2559 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ศูนย์ลำปาง / คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.   ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Science Program in Community Health

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
                     
ชื่อย่อ   วท.บ. (อนามัยชุมชน)
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Community Health)
                     
ชื่อย่อ   B.Sc. (Community Health)

3.   วิชาเอก (ถ้ามี)

      -ไม่มี-

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142   หน่วยกิต

5.   รูปแบบของหลักสูตร

       5.1 รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

       5.2 ภาษาที่ใช้ 

          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

       5.3 การรับเข้าศึกษา

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย

       5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

       5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
      หลักสูตรเปิดใหม่  พ.ศ. 2559
      กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

      หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2561

 

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      8.1 นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

      8.2 นักพัฒนาชุมชน

      8.3 นักพัฒนาองค์กรเอกชน

      8.4 ผู้ช่วยวิจัยหรือนักวิจัยในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

      8.5 สร้างงาน ประกอบอาชีพส่วนตัว

 

แสดงแผนการศึกษา

 ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
จ.211   จิตวิทยาทั่วไป   3
ค.218   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1   3
มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3
มธ.101  โลก, อาเซียน, และไทย   3
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม   3
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร   3
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   ไม่นับหน่วยกิต
สธ.201  การสาธารณสุขทั่วไป   2
รวม   20

 

 ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
ธ.103   ชีวิตกับความยั่งยืน   3
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ   3
มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   3
มธ.155  สถิติพื้นฐาน   3
วท.111  ชีววิทยา 1   3
วท.161  ปฏิบัติการชีววิทยา 1   1
สธ.120  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับสาธารณสุข   2
สษ.296  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1   3
รวม   21

  

  

 ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
วท.112  ชีววิทยา 2   3
วท.123  เคมีพื้นฐาน   3
วท.131  ฟิสิกส์ 1   3
วท.162  ปฏิบัติการชีววิทยา 2   1
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน   1
วท.181  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1   1
สธ.202  วิทยาการระบาด   3
สธ.211  จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข   3
สธ.220  สรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข   2
รวม   20

 

 ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
วท.125  เคมีอินทรีย์ทั่วไป   3
วท.175  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป   1
ทช.281  ชีวเคมีพื้นฐาน   2
ทช.284  ปฏิบัติการชีวเคมี   1
สธ.212  การดูแลเบื้องต้นและการจัดการภาวะฉุกเฉิน   3
สธ.231  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3
สธ.251  อนามัยสิ่งแวดล้อม   3
อมช.301 ระบาดวิทยาประยุกต์ในงานอนามัยชุมชน   2
รวม   18

 

  

 ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
สธ.311  การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ   3
สธ.213  การจัดการสุขภาพ   3
สธ.313  การป้องกันและการควบคุมโรค   3
สธ.331  กฎหมายสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ   3
อมช.303 เทคนิคที่จำเป็นเพื่อการตรวจประเมินสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน   3

อมช.311 การบำบัดรักษาเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ   3
อมช.355 การประเมินสุขภาพชุมชน   3
รวม   21

 

 ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
สธ.301  ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข   3
 สธ.391  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสาธารณสุขสหสาขา   3
 อมช.302 ระบบสารสนเทศสุขภาพ   2
 อมช.331 การสื่อสารสุขภาพและการชี้แนะผ่านสื่อ   2
 อมช.371 หลักการและการจัดการบริการอนามัยชุมชน   3
 อมช.372 เศรษฐศาสตร์ในงานอนามัยชุมชน   2
 สธ.314   เลือกเสรี (นิเวศวิทยา)    3
รวม   18

 

  

 ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
อมช.421  อนามัยครอบครัว    2
อมช.473  การสร้างชุมชนสุขภาพดี   3
อมช.471  การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   3
อมช.472  การวางแผนและประเมินผลงานอนามัยชุมชน   3
อมช.422  จิตวิทยาชุมชนและการให้คำปรึกษา   2
xx.xxx   เลือกเสรี   3
รวม   16

 

 ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
อมช.401การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน   3
อมช.491การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน   3
อมช.492การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น   2
รวม   6

 

 

 

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
75
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293