Thammasat University คณะธรรมศาสตร์ สาธารณะสุข
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

สม.(มธ.ศูนย์ลำปาง)

17/10/2016

***สมัครเรียน

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรระดับปริญญาโท (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง)

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

          เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถประยุกต์และบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

          เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โครงการพิเศษ (จัดสอนวันเสาร์-อาทิตย์) ในระบบทวิภาค 

          วิชาเอกการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Management): มีความรู้มีทักษะด้านการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนและสนับสนุนสังคม เพื่อก่อให้เกิดการจัดการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในสังคม ตลอดมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 

ชื่อหลักสูตร

 

  ภาษาไทย: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

  ภาษาอังกฤษ: Master of Public Health Program

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

  ภาษาไทย ชื่อเต็ม: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
    ชื่อย่อ: ส.ม.

 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Public Health
    ชื่อย่อ: M.P.H.

 

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

แผน ก แบบ ก 2

แผน 

1. วิชาบังคับร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์

15

15

2. วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก

15

12

3. วิชาเลือก

-

9

4. วิทยานิพนธ์

12

-

5. การค้นคว้าอิสระ

-

6

 

รายวิชา

          1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพื้นฐาน

           นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเสริมพื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติทางจริยธรรมทางสาธารณสุข เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนจดทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกของปีที่ 1

           2) วิชาบังคับร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์ 

สธ.601

 

ชีวสถิติสำหรับสาธารณสุข

สธ.621

 

วิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข

สธ.631

 

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

สธ.641

 

นโยบายสุขภาพและการวางแผน

สธ.661

 

อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


 

          3) วิชาบังคับเฉพาะวิชาเอก

               วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ

 

สธ.632

 

การขับเคลื่อนทางสังคมและสาธารณสุข

สธ.644

 

การติดตามและการประเมินการส่งเสริมสุขภาพ

สธ.671

 

ทฤษฎีและวิธีการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.672

 

 

 

การประเมินความต้องการ

การวางแผนและการจัดการ

สธ.673

 

การสื่อสารสุขภาพและสื่อ

สธ.604

 

วิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

 

                4) วิชาเลือก                                                          9     หน่วยกิต

                    สำหรับนักศึกษา แผน ข เลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 

                      วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.603

 

การจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข

สธ.613

 

การจัดการการเงินสำหรับสาธารณสุข

สธ.674

 

โลกาภิวัตน์และการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.675

 

การรณรงค์ทางสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ


 

                5) วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก2)      12   หน่วยกิต

 

                6) การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ข)             6    หน่วยกิต

 


แนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

Thammasat University
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
15
Yesterday
162
This Month
3,015
Last Month
3,697
This Year
3,015
Last Year
31,293