คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10/11/2016

นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตระหนัก ประเมิน และควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการควบคุมอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้งในภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Major in Occupational Health and Safety):

 

              นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตระหนัก ประเมิน และควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการควบคุมอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้งในภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ

              อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

              (1) นักวิชาการสาธารณสุข

              (2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ตามทีกฎหมายกำหนด

              (3) นักวิชาการสุขาภิบาล

              (4) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

              (5) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143     หน่วยกิต

 

              ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

              โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

 

  1. วิชาศึกษาทั่วไป 30      หน่วยกิต

 

มธ.110

 

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

มธ.100

 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

มธ.120

 

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

มธ.130

 

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มธ.152

 

หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ท.161

 

การใช้ภาษาไทย

สษ.171

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

สษ.172

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

จ.211

 

จิตวิทยาทั่วไป

มธ.155

 

สถิติพื้นฐาน

สษ.296

 

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

 

  2. วิชาเฉพาะ 107      หน่วยกิต

 

       2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27      หน่วยกิต

 

วท.111

 

ชีววิทยา 1

วท.112

 

ชีววิทยา 2

วท.123

 

เคมีพื้นฐาน

วท.125

 

เคมีอีนทรีย์ทั่วไป

วท.131

 

ฟิสิกส์ 1

วท.132

 

ฟิสิกส์ 2

วท.161

 

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วท.162

 

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

วท.173

 

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

วท.175

 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป

วท.181

 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

วท.182

 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

ค.218

 

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

 

       2.1 วิชาแกนร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์ 39      หน่วยกิต

 

ทช.281

 

ชีวเคมีพื้นฐาน

ทช.284

 

ปฏิบัติการชีวเคมี

ทช.012

 

กานวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

ทช.022

 

สรีรวิทยาพื้นฐาน

สธ.171

 

การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

สธ.201

 

ชีวสถิติสาธารณสุข

สธ.211

 

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

สธ.212

 

การดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาล

สธ.213

 

การป้องกันและควบคุมโรค

สธ.221

 

มนุษยวิทยาและสังคมวิทยาประยุกต์ในงานสาธารณสุข

สธ.261

 

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

สธ.271

 

การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น

สธ.301

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

สธ.302

 

วิทยาการระบาด

สธ.331

 

กฎหมายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สธ.341

 

การจัดการสาธารณสุข

สธ.491

 

สัมนาสาธารณสุข

 

        2.3 วิชาบังคับ 41      หน่วยกิต

 

อช.311

 

อาชีวเวชศาสตร์

อช.321

 

การยศาสตร์และสรีรวิทยาการทำงาน

อช.331

 

วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย

อช.361

 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

อช.362

 

การป้องกันอัคคีภัย การเตรียมความพร้อมและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน

อช.363

 

ความปลอดภัยสารเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม

อช.381

 

การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

อช.382

 

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

อช.441

 

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

อช.451

 

การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม

อช.452

 

พิษวิทยาอาชีวอนามัย

อช.481

 

การระบายอากาศอุตสาหกรรมและการควบคุมมลพิษ

อช.482

 

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อช.491

 

การฝึกปฏิบัติทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัย และการยศาสตร์

อช.492

 

ฝึกภาคสนามโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สข.471

 

การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

 

       3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6      หน่วยกิต

 ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์รังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

ศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: 02 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
75
Yesterday
145
This Month
2,669
Last Month
5,371
This Year
40,152
Last Year
31,293