Thammasat University คณะธรรมศาสตร์ สาธารณะสุข
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานการผลิตสื่อด้านการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14/02/2017

ในกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจนักสื่อสาร” โดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายน 2559 และได้มีการประกาศผลมอบรางวัล ณ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

โดยทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท คือ ทีม Ozone จากผลงาน Infographic เรื่อง “Haze episode in northern Thailand” ที่อธิบายถึงสถาการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการรับมือและป้องกันปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย
1) นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมสำอางค์
2) นางสาวธนัสถา บุญวิชัย
3) นางสาววนิดา พิมพ์เพ็ชร์
4) นางสาวกนกวรรณ อัครผล
5) นางสาวพัฒสุภา ธีรการุณวงศ์

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย คือ ทีม Oxygen จากผลงานเรื่อง Climate Change ที่อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางในการรับมือในอนาคต สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1) นางสาวศศิประภา สินธุรัตน์
2) นางสาวเบญญาภา หมั่นเขตกิจ
3) นายพงษ์พัฒน์ ไร่เจริญ
4) นายปรัตถกร ภักดิ์วาปี
5) นายศุภณัฐ เนตรมณีทิพย์สิริ

ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมในรายวิชา อน.482 หลักการควบคุมมลพิษอากาศ ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการผลิตสื่อ การสื่อสาร การประสานและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีอาจารย์สมโภค กิ่งแก้ว เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 2 ทีมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ขอขอบคุณทางมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณดาริน คล่องอักขระ (ผู้ดำเนินรายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ” ช่องไทยพีบีเอส) และคุณวุฒิพันธ์ บุญรอด (โปรดิวเซอร์) ค่ายกันตนา ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ และแนะนำแนวคิด เทคนิคและแนวทางการผลิตสื่อสำหรับนักศึกษา

ท่านสามารถติดตามผลงานของนักศึกษาได้ทางรายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ” ช่องไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-13.30 น. หรือติดตามผลงานของนักศึกษาเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page: หยุดเผาลดหมอกควันแนะนำ


facebook
FPH Thammasat

facebook
Technical Services Center,
FPH Thammasat

facebook
FPH Thammasat International

ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

Thammasat University
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
112
Yesterday
95
This Month
1,941
Last Month
3,518
This Year
14,007
Last Year
3,830