คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Menu

tel : 0 2564 4440 ต่อ 7410 - 7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

การสร้างเสริมสุขภาพ

26/06/2018

 

          นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ วางแผน ออกแบบกิจกรรม ดำเนินการ และติดตามประเมินผลโครงการ

การสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ (Major in Health Promotion):

          นักศึกษาที่เลือกศึกษาในวิชาเอกนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการหลักวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดภาวะสุขภาพ วางแผน ออกแบบกิจกรรม ดำเนินการ และติดตามประเมินผลโครงการ

         อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                (1) นักวิชาการสาธารณสุข

               (2) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          143     หน่วยกิต

          ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

         โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

1. วิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต

มธ.110   สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ.100   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.120   สหวิทยาการสังคมศาสตร์
มธ.130   สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ.152   หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ท.161   การใช้ภาษาไทย
สษ.171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
จ.211   จิตวิทยาทั่วไป
มธ.155   สถิติพื้นฐาน
สษ.296   ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1

 

2. วิชาเฉพาะ              107     หน่วยกิต

2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       27       หน่วยกิต

วท.111   ชีววิทยา 1
วท.112   ชีววิทยา 2
วท.123   เคมีพื้นฐาน
วท.125   เคมีอีนทรีย์ทั่วไป
วท.131   ฟิสิกส์ 1
วท.132   ฟิสิกส์ 2
วท.161   ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วท.162   ปฏิบัติการชีววิทยา 2
วท.173   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท.175   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป
วท.181   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
วท.182   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ค.218   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

 

2.2 วิชาแกนร่วมทางสาธารณสุขศาสตร์       39       หน่วยกิต

ทช.281   ชีวเคมีพื้นฐาน
ทช.284   ปฏิบัติการชีวเคมี
ทช.012   กานวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ทช.022   สรีรวิทยาพื้นฐาน
สธ.171   การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
สธ.201   ชีวสถิติสาธารณสุข
สธ.211   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
สธ.212   การดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาล
สธ.213   การป้องกันและควบคุมโรค
สธ.221   มนุษยวิทยาและสังคมวิทยาประยุกต์ในงานสาธารณสุข
สธ.261   อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สธ.271   การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น
สธ.301   ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
สธ.302   วิทยาการระบาด
สธ.331   กฎหมายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สธ.341   การจัดการสาธารณสุข
สธ.491   สัมนาสาธารณสุข

 

2.3 วิชาบังคับ       41       หน่วยกิต

สข.311   การออกกำลังกายและสุขภาพ
สข.321   โภชนาการและสุขภาพ
สข.322   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สข.323   การสร้างเสริมสุขภาพจิต
สข.341   ทฤษฎีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
สข.342   วิธีการและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ
สข.371   ปัญหาสุขภาพปัจจุบัน
สข.381   การพัฒนาและใช้เครื่องมือทางการสร้างเสริมสุขภาพ
สข.391   การฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
สข.431   การสื่อสารสุขภาพและสื่อ
สข.441   การวางแผนและประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพ
สข.441   การวางแผนและประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพ
สข.471   การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
สข.472   การสร้างเสริมสุขภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์
สข.473   การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
สข.481   เมืองน่าอยู่
สข.482   การขับเคลื่อนทางสังคมและการชี้แนะสาธารณะ
สข.491   โครงงานพิเศษด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
สข.492   ฝึกภาคสนามโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ


3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6       หน่วยกิต

 

 ติดต่อผู้ดูแล

รายละเอียด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑
โทรศัพท์ +66 (02) 986-9213-9 ต่อ 7410-11
Fax: +66 (02) 516-2708
Email: fph.tu.ac@gmail.com
Email
fph.tu.ac@gmail.com


Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12121

Office: +66 02 564 4440 ต่อ 7410 - 7411

Fax: +66 (02) 516 2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Office: +66 05 423 7999 ต่อ 5601 - 2

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
21
Yesterday
307
This Month
2,803
Last Month
5,432
This Year
30,082
Last Year
31,293