Thammasat University คณะธรรมศาสตร์ สาธารณะสุข
Menu

tel : 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

email :fph.tu.ac@gmail.com

บริการวิชาการ ดูทั้งหมด

บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิชาการ สุขภาพ ความปลอดภัย เเละสิ่งเเวดล้อม อบรม/สัมมนา/บริการวิชาการ สื่อวิชาการชี้นำสังคม
  • 08/11/2016

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาทางมลพิษขึ้นมากมายตามแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม  คณะฯ จึงมีนโยบายให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และอาหาร ที่ได้มาตรฐานในการรองรับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ

  • 08/11/2016

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ Thammasat University

Address : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๑

Office: +66 02-564-4440 ต่อ 7410-7411

Fax: +66 (02) 516-2708

Email: fph.tu.ac@gmail.com

Social


สถิติเข้าชม
Today
1
Yesterday
1
This Month
27
Last Month
353
This Year
7,547
Last Year
3,830