Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 24)

MORE DETAIL
📌คู่มือการใช้งานโปรแกรม Dugga

คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา

MORE DETAIL
เปิดรับสมัครนักศึกษาสัญชาติไทยเพื่อรับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพโลก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง)

MORE DETAIL

รับสมัครนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รังสิต: เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2/2564 บัดนี้ - 7 มิ.ย. 2564
   - ดาวน์โหลด ใบสมัคร
   - หรือ สมัครออนไลน์ คลิก 

MORE DETAIL
ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่)

ศูนย์รังสิต: เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564!

MORE DETAIL
ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา!

MORE DETAIL
ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา!

MORE DETAIL
กิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021)
More Detail
ข่าวงานประชุมวิชาการ
MORE DETAIL
แผนการจัดอบรม

1. หลักสูตรฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรการอบรม (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ร่วมกับ สปสช.)

MORE DETAIL

คลังความรู้

สื่อความรู้ COVID-19
MORE DETAIL
แหล่งรวมสื่อวิดีโอ
MORE DETAIL
สื่อวิชาการชี้นำสังคม
MORE DETAIL
ดาวน์โหลด Logo และ Template
MORE DETAIL
2564 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MORE DETAIL
2564 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ
MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน
MORE DETAIL