Loading...


รวมข้อมูลผลงานอาจารย์

ร่างกฏหมายการจดทะเบียนชีวิตคู่สำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ของประเทศไทย

อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ให้ความเห็นทางวิชาการในประเด็น "ร่างกฏหมายการจดทะเบียนชีวิตคู่สำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ของประเทศไทย"
แก่สื่อมวลชน Channel NewsAsia