Loading...

บริการนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการเรียนการสอนทั้งศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง

FAQ : คำถามที่พบบ่อย

ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันรหัสเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียน

จดทะเบียนฯ / เพิ่มรายวิชาแล้ว ไม่เห็นรายวิชา

ตอบ กรณีเพิ่มรายวิชาไม่สําเร็จ ติดต่อคณะ ขอทําเรื่องเพิ่มวิชากรณีพิเศษ โดยจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มวิชาล่าช้า วันละ 45 บาท โดยเริ่มนับวันถัดไปจากวันสิ้นสุดวันเพิ่ม-ถอน

บัตรนักศึกษาหาย ไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯได้ต้องทําอย่างไร

ตอบ ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. นักศึกษาติดต่อเคาน์เตอร์สํานักทะเบียนฯ เพื่อขอทําบัตรนักศึกษาใหม่
2. นักศึกษายืนยันการจดทะเบียนฯ ในช่วงเวลาที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา
3. วันทําการถัดจากวันสุดท้ายของช่วงจดทะเบียนฯ / ช่วงจดทะเบียนฯล่าช้า เพิ่ม-ถอน ให้นักศึกษาติดต่อเคาน์เตอร์สํานักทะเบียนฯ เพื่อติดต่อชําระค่าธรรมเนียมฯ

ปรึกษาด้านสุขภาพจิต

มีความเสี่ยง หรือ ติดเชื้อโควิด ต้องติดต่อใคร?

📌แนวปฏิบัติเมื่อนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19
ณ สิงหาคม 2565

🔶นักศึกษาที่ติดเชื้อ COVID-19 ให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามขั้นตอน
🔶นักศึกษาที่เสี่ยงสูง
      - ไม่ต้องกักตัว
      - สังเกตอาการตนเอง
      - สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
      - ไม่รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อน เว้นระยะห่าง
      - ตรวจ ATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือเมื่อมีอาการ

 

เมื่อนักศึกษา ติดโควิด ต้องทำอย่างไร?

📌แนวปฏิบัติเมื่อนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19
ณ สิงหาคม 2565