Loading...

งานบริหารทั่วไป

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
1.   หลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจารณาอนุญาตการลาฯ
2.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4.   เเนวทางการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
5.   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
6.   การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารเเนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
7.   หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
8.   แนวปฏิบัติด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)  
9.   แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
10. แนวทางการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)  
11. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2563 

ระเบียบ / ข้อบังคับ
1. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำเเหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2. ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
3. คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
6. ประเด็นหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ซักซ้อมความเข้าใจฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2561    
8. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2563 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์ม สำหรับอาจารย์
2. แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่

 

งานยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพและการคลัง

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ระเบียบ / ข้อบังคับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2554

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตัวอย่างการเขียนฟอร์มการขอจัดสรรงบประมาณโครงการ
แนวทางกรอกแบบฟอร์มการขอจัดสรรงบประมาณโครงการ
แบบฟอร์มการขอจัดสรรงบประมาณโครงการ.doc