Loading...

นักสาธารณสุข

เพื่อสังคม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปณิธาน

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  (MPH-A1)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงเลือกวิชาเอกและแผนการศึกษ  (MPH-A2)
แบบฟอร์มขอสอบประมวลวิชา (Comprehensive Exam)  (MPH-A3)
แบบฟอร์มขอลาพักและรักษาสถานภาพ  (MPH-A4)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา, หัวข้อ, แผนการศึกษา  (MPH-A5)
แบบฟอร์มขอแจ้งจบล่าช้า  (MPH-A6) 
แบบฟอร์มขอเก็บข้อมูลการวิจัย/ทดลองเครื่องมือการวิจัย/อื่นๆ  (MPH-A7)  

ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 55 ที่ยังมิได้สอบ Proposal ปีการศึกษา 2561  (คลิก) 
แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 56 ที่ยังมิได้สอบ Proposal ปีการศึกษา 2561 (คลิก) 
แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 57-59 ที่ยังมิได้สอบ Proposal ปีการศึกษา 2561  (คลิก)

แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 55 ที่สอบ Proposal ผ่านแล้วก่อนปีการศึกษา 2561  (คลิก) 
แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 56 ที่สอบ Proposal ผ่านแล้วก่อนปีการศึกษา 2561  (คลิก) 
แผนงานสำหรับนักศึกษา รหัส 57-59 ที่สอบ Proposal ผ่านแล้วก่อนปีการศึกษา 2561  (คลิก)

 

การประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)  (MPH-P1) 
แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการศึกษาค้นความอิสระ (Independent Study)  (MPH-P2) 
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  (MPH-P3)

การขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ  (MPH-01)   

การสอบ Proposal

Flow Chart ขอสอบ Proposal  (คลิก) 
แบบฟอร์มขอสอบ Proposal  (MPH-02) 
แบบฟอร์มแสดงประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  (MPH-03) 
แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์  (MPH-04) 
แบบฟอร์มขอส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์  (MPH-05) 

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณา

1. ปฏิทินกำหนดการประชุม ปี พ.ศ.2564 ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  (คลิก)
2. ขั้นตอนการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  (คลิก)
3. คำถามที่พบบ่อย การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณา  (คลิก)

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

1. บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  (ScF 04_01)
2. ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  (ScF 04_03)
3. ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย/หรือผู้ปกครอง  (ScF 05_01)
   หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย
4. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย  (ScF 05_02)
   หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ถึงน้อยกว่า 18 ปี  (ScF 05_03)
   หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7 ถึงน้อยกว่า 13 ปี  (ScF 05_04)
   หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุระหว่าง 7 ถึงน้อยกว่า 13 ปี  (ScF 05_05)
   หมายเหตุ: หากมีการขอเก็บข้อมูลกับคนต่างถิ่น ส่งฉบับภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) เพื่อพิจารณาด้วย
5. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
6. โครงการวิจัย (Research Project) ปก สารบัญ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ใส่เลขหน้าทุกหน้า ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามแบบ (ScF 07_01)
7. ประวัติผู้วิจัย (ScF 07_02)
8. เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดำเนินการทดลอง/แผนการสอน/คู่มือ/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแนบหลักฐาน หากเป็นเครื่องมือมาตรฐานขอให้อ้างอิงแหล่งที่มา
9. กรณีเป็นนักศึกษา แบบสำเนาการสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์
10. หลักฐานการเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน/GCP ของนักวิจัยหลัก
11. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF แยกตามแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลลง CD จำนวน 1 แผ่น)

***ทั้งนี้ ให้ใช้ TH sarabun New ขนาด 16 และใส่เลขหน้าในเอกสารทั้งหมดเรียงตามลำดับเย็บมุมซ้ายบน จำนวน 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) ****

-----------------------------------------------------------------------------------
*** กรณีผู้วิจัยได้รับมติให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่อีกครั้ง หากผู้วิจัยส่งเอกสารก่อนวันประชุม 10 วันทำการ จะนำเข้าพิจารณาในรอบประชุมนั้น***

ทั้งนี้ในการส่งเอกสารแก้ไขนักศึกษาสามารถดำเนินการโดยมีเพียงอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและจัดส่งให้สำนักงานจริยธรรมได้โดยตรงเพื่อรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่แก้ไข หรือหากนักศึกษาไม่สะดวกก็สามารถมาจัดส่งให้เจ้าหน้าที่งานการนักศึกษาเพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังสำนักงานจริยธรรม

 

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณา แก้ไขครั้งที่ 1,2,3

1. แบบตรวจความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  (ScF 04_04)
2. บันทึกข้อความเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  (ScF 04_01-1)
3.  ตารางรายละเอียดที่แก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการ (ScF 04_05)
4. เอกสารต่างๆตามที่ได้รับแจ้งให้ปรับแก้ไข

การส่งโครงการวิจัยกรณีต่างๆ หลังจากได้รับหนังสือรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

กรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)
1. 1. บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
         เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  (AF 01_01)
2. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย (ScF 08_01)
3. ตารางชี้แจงการปรับแก้ไข
4. โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Information Sheet, Consent Form, เครื่องมือวิจัยฯ
ส่งเอกสารที่ทำ Highlight ในส่วนที่ได้ปรับแก้ไข จำนวน 1 ชุด ไม่ทำ Highlight 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง PDF+WORD จำนวน 1 แผ่น
------------------------------------------------------------------------------------

การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
1. บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  (AF 01_02)
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า  (ScF 09_01)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง PDF+WORD จำนวน 1 แผ่น
------------------------------------------------------------------------------------

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
1. บันทึกข้อความนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  (AF 01_03)
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า  (ScF 09_02)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง PDF+WORD จำนวน 1 แผ่น
------------------------------------------------------------------------------------

การส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
1. บันทึกข้อความนำส่งขอรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
     เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (AF 01_04)
2. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย  (ScF 11_01)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง PDF+WORD จำนวน 1 แผ่น
------------------------------------------------------------------------------------

การขอยุติโครงการวิจัย
(กรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ต้องการยกเลิกโดยที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)
1. บันทึกข้อความนำส่งขอยุติโครงการวิจัย
     เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  (AF 01_05)
2. แบบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด  (ScF 12_01)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง PDF+WORD จำนวน 1 แผ่น
------------------------------------------------------------------------------------

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย
1. บันทึกข้อความนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย
     เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3  (AF 01_06)
2. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย  (ScF 08_01)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง PDF+WORD จำนวน 1 แผ่น
------------------------------------------------------------------------------------

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
1. บันทึกข้อความนำส่ง การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง  (AF 01_07)
2. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  (ScF 10_01)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง PDF+WORD จำนวน 1 แผ่น
------------------------------------------------------------------------------------

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
1. บันทึกข้อความนำส่งแบบบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
     เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3  (AF 01_08)
2. แบบบันทึกการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  (ScF 13_01)
ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง PDF+WORD จำนวน 1 แผ่น

 

การขออนุมัติสอบป้องกัน

Flow Chart ขอสอบ Defense  (คลิก)
แบบฟอร์มขอสอบ Defense  (MPH-06)
แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์  (MPH-07)
แบบฟอร์มส่งตรวจสอบการพิมพ์  (MPH-08)
แบบขอส่งวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  (MPH-09)
แบบฟอร์มการอนุญาตการตีพิมพ์  (MPH-10)
แบบฟอร์มระเบียนประวัติ  (MPH-11)
แบบฟอร์มแบบประวัติข้อมูลนักศึกษา  (MPH-12)

การพิมพ์วิทยานิพนธ์

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2560  (คลิก)
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(ภาษาไทย)  (คลิก)
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(ภาษาอังกฤษ)  (คลิก)

รูปแบบการอ้างอิง
- การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA  (คลิก) 
- การอ้างอิงแบบตัวเลขตามหลักเกณฑ์ Vancouver  (คลิก) 

บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  (คลิก)
รายชื่อวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  (คลิก)

TU e-Thesis

Web TU e-Thesis  (คลิก)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559  (คลิก)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  (คลิก)
FAQs  : คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ TU e-Thesis  (คลิก)