Loading...

ศูนย์รังสิต

รับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

โดยที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) จึงขอประกาศรายละเอียด วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน

วิชาเอกที่รับสมัคร
1. วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
4. วิชาเอกการจัดการการบริการสุขภาพ
5. วิชาเอกวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 การรับเข้านักศึกษา ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
     2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (นับจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2562)
     3. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2 สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาการได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
     4. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร
  ทางไปรษณีย์ บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2562
  ด้วยตนเอง บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2562
  สมัครผ่านระบบออนไลน์ (sasuk.fph.tu.ac.th/Application/Master-apply) บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
- สอบข้อเขียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด เอกสารการรับสมัคร >> คลิก

 

 🔶 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
     เพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)
     -  ประกาศรายชื่อ

 

 🔶 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
     เพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)
     -  ประกาศรายชื่อ
 

 

 🔶 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
     โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)
     -  ประกาศรายชื่อ
 
     -  หนังสือแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ (ส่งภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562) 

 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

  🔶 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
      (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 มธ.ศูนย์รังสิต)

     -  การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
     -  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มธ.ศูนย์รังสิต   
     -  แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา   

 


 

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2561

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้แสดงตน พร้อมนำหลักฐานต่างๆ มามอบให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่าน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่