Loading...

2564 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- กันยายน -

8 กันยายน 2564 -  ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ และเสวนาวิชาการออนไลน์ เนื่องในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   >> คลิก     

- สิงหาคม -

4 สิงหาคม 2564 -  ปฐมนิเทศออนไลน์ของเพื่อนใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  >> คลิก     

- กรกฎาคม -

31 กรกฎาคม 2564 -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.  >> คลิก     
10 กรกฎาคม 2564 -  เสวนาวิชาการ ถึงเวลาของเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรณีการเกิดระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานบริเวณกิ่งแก้ว  >> คลิก     
7-9 กรกฎาคม 2564 -  ม.ธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ระดับภูมิภาคภาคกลาง หาแนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท >> คลิก     

- มิถุนายน -

30 มิถุนายน 2564 -  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (IHRI) >> คลิก     

- พฤษภาคม -

21 พฤษภาคม 2564 -  ร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสา Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19  >> คลิก     
6 พฤษภาคม 2564 -  ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ณ ชุมชนคลองเตย   >> คลิก     
4 พฤษภาคม 2564 -  ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก 3,000 ราย  >> คลิก     

- เมษายน -

27 เมษายน 2564 -  อบรม "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สายสนับสนุนวิชาการ"  >> คลิก     
7 เมษายน 2564 -  งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2564  >> คลิก     
30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 -  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และจัดการกับข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19   >> คลิก     

- มีนาคม -

29 มีนาคม 2564 -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์"   >> คลิก     
26 มีนาคม 2564 -  งานปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2564    >> คลิก     
23 มีนาคม 2564 -  งานแถลงนโยบายการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์     >> คลิก     

2563 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- ธันวาคม -

22-23 ธันวาคม 2563 -  งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน"   >> คลิก     
16 ธันวาคม 2563 -  The 5th One Health Lecture Series   >> คลิก     
3 ธันวาคม 2563 -  พิธิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 6 สถาบัน    >> คลิก     

- พฤศจิกายน -

16-18 พฤศจิกายน 2563 -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ"   >> คลิก     
13–14 พฤศจิกายน 25633 -  โครงการฝึกอบรมระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)   >> คลิก     

- ตุลาคม -

22 ตุลาคม 2563 -  พิธีแสดงความยินดีและการฝึกซ้อมฯ แก่บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561   >> คลิก     
8 ตุลาคม 2563 -  พิธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563   >> คลิก     

- กันยายน -

30 กันยายน 2563 -  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา"   >> คลิก     

29 กันยายน 2563 -  การประชุมคณะกรรมการโครงการ “Smart Faculty” ครั้งที่ 1/2563    >> คลิก     

19-20 กันยายน 2563 -  กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางความคิดและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ"   >> คลิก     

12 กันยายน 2563 -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์   >> คลิก     

1 กันยายน 2563 -  วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 15    >> คลิก     

- สิงหาคม -

28 สิงหาคม 2563 -  การสัมมนาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ)    >> คลิก     

27 สิงหาคม 2563 -  พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง    >> คลิก     

24 สิงหาคม 2563 -  โครงการอบรม การจัดทำ Business Plan การตลาดเชิงรุก และกลยุทธในการจัดการธุรกิจ    >> คลิก     

4 สิงหาคม 2563 -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 ศูนย์ลำปาง    >> คลิก     

2 สิงหาคม 2563 -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ    >> คลิก    

- กรกฎาคม -

30 กรกฎาคม 2563 -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 ศูนย์รังสิต    >> คลิก    

- กุมภาพันธ์ -

19 กุมภาพันธ์ 2562 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 >> คลิก   

7 กุมภาพันธ์ 2562 - ปฐมนิเทศการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2562  >> คลิก   

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - สัมมนา “HEALTH SECURITY AND UPDATED ON WUHAN CORONAVIRUS 2019 & PANDEMIC CONDITION”  >> คลิก   

2562 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- พฤศจิกายน -

20 พฤศจิกายน 2562 - กีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 5   >> คลิก

15 พฤศจิกายน 2562 - ค่ายเพาะ(สา)สุข ศูนย์ลำปาง ครั้งที่ 1   >> คลิก

14 พฤศจิกายน 2562 - คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่าย พัฒนาหลักสูตรวิชาสุขภาพผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ   >> คลิก

12 พฤศจิกายน 2562 - การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562   >> คลิก

1-3 พฤศจิกายน 2562 - ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 8   >> คลิก

- กันยายน -

11 กันยายน 2562 - การประชุมพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม  >> คลิก

3 กันยายน 2562 - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 14  >> คลิก   

2 กันยายน 2562 - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับองค์กร  >> คลิก  

- สิงหาคม -

29 สิงหาคม 2562 - พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์และมอบเสื้อปฏิบัติการ ศูนย์ลำปาง  >> คลิก  

27 สิงหาคม 2562 - โครงการ SAFETY WEEK : Good Life Drive Safe  >> คลิก  

23 สิงหาคม 2562 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ WISER และ ALOHA กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี รุ่นที่ 2  >> คลิก   

21 สิงหาคม 2562 - การทบทวนโครงร่างองค์การ Organizational Profile คณะสาธารณสุขศาสตร์ >> คลิก   

20 สิงหาคม 2562 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล เพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” >> คลิก  

15 สิงหาคม พ.ศ.2562 - กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อกในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อน >> คลิก

3-4 สิงหาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2562  >> คลิก 

2 สิงหาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2562  >> คลิก  

- กรกฎาคม -

26 กรกฎาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 62  >> คลิก    

22-24 กรกฎาคม 2562 - อบรมโครงการ Basic Android Application Development  >> คลิก  

4-6 กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  >> คลิก   

4 กรกฎาคม 2562 - การเสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561  >> คลิก  

1-2 กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Roadshow) : วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  >> คลิก  

1 กรกฎาคม 2562 - Workshop "กลยุทธ์การเลือกวารสารและการเตรียมตัวเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"   >> คลิก  

- มิถุนายน -

24-26 มิถุนายน 2562 - โครงการสัมมนาสาสุข  >> คลิก  

21 มิถุนายน 2562 - โครงการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2563  >> คลิก 

12 มิถุนายน 2562 - เวทีเสวนาวิชาการชี้นำสังคม ประเด็น ระเบิดท่าเรือแหลมฉบัง กับการจัดการ “สารเคมีอันตราย”  >> คลิก

4 มิถุนายน 2562 - กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561"  >> คลิก

4 มิถุนายน 2562 - การวิพากษ์ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  >> คลิก

- พฤษภาคม -

22 พฤษภาคม 2562 - เสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 : วิชาชีพเฉพาะสาขา  >> คลิก 

21 พฤษภาคม 2562 - เสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 : วิชาชีพสาธารณสุข  >> คลิก

15 พฤษภาคม 2562 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นิยาม GREATS ของคณะ และการใช้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลด้านผู้ใช้บัณฑิต ครั้งที่ 1"  >> คลิก

13 พฤษภาคม 2562 - กิจกรรม "เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การสมัครงาน เพื่อการดำเนินชีวิต การทำงานที่เป็นสุข"  >> คลิก