Loading...

2566 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- มิถุนายน -

มิถุนายน 2566 -  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า  >> คลิก     

มิถุนายน 2566 -  การบรรยายพิเศษด้านการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม  >> คลิก   

16 มิถุนายน 2566 -  คณะกรรมการนักศึกษาศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมสัมมนาจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566  >> คลิก      

2 มิถุนายน 2566 -  กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ ปีการศึกษา 2565"  >> คลิก     

1 มิถุนายน 2566 -  การอบรมโครงการ หลักสูตร พื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในคน  >> คลิก     

 

- พฤษภาคม -

27 - 28 พฤษภาคม 2566 -  คณะกรรมการนักศึกษาศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมสัมมนาจัดทำแผนประจำปีการศึกษา 2566  >> คลิก     

26 พฤษภาคม 2566 -  คการประชุมวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2  >> คลิก     

10 พฤษภาคม 2566 -  การอบรม "สร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO)"  >> คลิก     

3 พฤษภาคม 2566 -  พิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหาร Mini MBA : นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รุ่นที่ 3  >> คลิก     

 

- เมษายน -

10 เมษายน 2566 -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566  >> คลิก     

1 - 2 เมษายน 2566 -  นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ณ คลังปิโตรเลียมลำปาง  >> คลิก     

 

- มีนาคม  -

17 มีนาคม 2566 -  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากร  >> คลิก     

10 มีนาคม 2566 -  อบรม "การรู้เท่าทันบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า" แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี  >> คลิก     

มีนาคม 2566 -  กิจกรรม "เรียนรู้วัฒนธรรม และเรียนรู้งานด้านสาธารณสุข ณ จังหวัดลำปาง"  >> คลิก     

5 มีนาคม 2566 -  Workshop "การอบรมการปักหมุด GPS เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน"  >> คลิก     

1 มีนาคม 2566 -  การอบรมเชิงปฎิบัติการ Manuscript writing camp  >> คลิก     

 

- กุมภาพันธ์ -

กุมภาพันธ์ 2566 -  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม "ความสุข 5 มิติ"  >> คลิก     

 

- มกราคม -
27 มกราคม 2566 -  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคสนามให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  >> คลิก     

14 มกราคม 2566 -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงตาล  >> คลิก     

13-15 มกราคม  -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายสา'สุขอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2  >> คลิก       

11-13 มกราคม 2566 -  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Workshop on Development of english writing skill for publication in internationally peer-reviewed journals  >> คลิก     

3 - 8 มกราคม 2565 -  สาสุขอาสา พัฒนาชนบท ปีที่ 7 ตอน ลูกโดมอาสา พัฒนาน้ำพอง  >> คลิก       

 

 

2565 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- ธันวาคม -    

20 ธันวาคม 2565  - มุทิตาจิต: "จากวันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ" แด่ ผศ.ดร.วรรณภา นาราเวช  >> คลิก    

15 ธันวาคม 2565  - The 7th One Health Lecture Series  >> คลิก    

14 ธันวาคม 2565  - สัมมนา "การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Designing PLO towards CLO)"  >> คลิก    

 

- พฤศจิกายน -    

4 พฤศจิกายน 2565 - พิธีเปิด "ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 11 (PH-TU Camp#11)"   >> คลิก    

 
- ตุลาคม -    

4 ตุลาคม 2565 - ด้วยรักและผูกพัน งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ : ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ  >> คลิก    

 
- กันยายน -    

15 กันยายน 2565 -  พิธีไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565  >> คลิก    

6 กันยายน 2565 -  วิชาการสัญจร: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2565  >> คลิก    

1 กันยายน 2565 -  พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านอากาศสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >> คลิก    

1 กันยายน 2565 -  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์  >> คลิก    

1 กันยายน 2565 -  กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 17  >> คลิก    

 

 
- สิงหาคม -    

22 สิงหาคม 2565 -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) >> คลิก    

19 สิงหาคม 2565 -  คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  >> คลิก    

3 - 5 สิงหาคม 2565 -  กิจกรรม Pre-Program 65 เสริมพื้นฐานวิชาการ  >> คลิก    

1 - 5 สิงหาคม 2565 -  Health In Detention : การดูแลสุขภาพในสถานที่คุมขัง  >> คลิก    

6 สิงหาคม 2565 -  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  >> คลิก    

2 สิงหาคม 2565 -  กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อนใหม่ สา'สุข เพื่อสังคม'65  >> คลิก    

 

- กรกฎาคม -
12 กรกฎาคม 2565 -  โครงการ "เหนื่อยมั้ยเรานวดให้นะ"  >> คลิก    

 

- มิถุนายน -
26 มิถุนายน 2565 -  กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ"  >> คลิก    

22-24 มิถุนายน 2565 -  โครงการพัฒนาบุคลากร (Organization Development)  >> คลิก    

17 มิถุนายน 2565 -  กิจกรรม EdPEx กับการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  >> คลิก    

 

- พฤษภาคม -
19 พฤษภาคม 2565 -  พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต และซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสาธารณสุขศาสตร์   >> คลิก  

09 พฤษภาคม 2565 -  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลบางเดื่อ   >> คลิก    

 

- เมษายน -
11 เมษายน 2565 -  งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565   >> คลิก    

 

- กุมภาพันธ์ -
23 กุมภาพันธ์ 2565 -  การเสวนาวิชาการออนไลน์ ประเด็น "การจัดการปัจจัยเสี่ยงปัญหาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน" >> คลิก     

22 กุมภาพันธ์ 2565 -  กิจกรรม KickKick off Project & Outcome Mapping  >> คลิก     

11 กุมภาพันธ์ 2565 -  พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  >> คลิก     

10 กุมภาพันธ์ 2565 -  โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในศตวรรษที่ 21 >> คลิก     

4 กุมภาพันธ์ 2565 -  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการจัดการความรู้ด้านประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ภูมิภาคภาคกลาง-ตะวันตก  >> คลิก      

 

- มกราคม -
27 มกราคม 2565 -  กิจกรรมการเสวนาออนไลน์ ในประเด็น "Metaverse กับ การพัฒนาบุคลากร"  >> คลิก     

8 มกราคม 2565 -  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  >> คลิก       

 

2564 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- ธันวาคม -
10-11 ธันวาคม 2564 -  Online seminar of the 6th One Health Lecture Series 2021 >> คลิก     

 

- พฤศจิกายน -
8 พฤศจิกายน 2564 -  กิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์ "บทบาทของนักสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ"  >> คลิก     

 

- ตุลาคม -
5 ตุลาคม 2564 -  ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ >> คลิก     
    เรื่อง "We can hear your voice : เทคนิคการใช้เสียงเพื่อสุนทรียะ ในการเรียนการสอน"
    เรื่อง "How to สร้างบุคลิกภาพการสอนออนไลน์และเทคนิคการสอนผ่านสื่อ"

 

- กันยายน -
8 กันยายน 2564 -  ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ และเสวนาวิชาการออนไลน์ เนื่องในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   >> คลิก     

 

- สิงหาคม - 
4 สิงหาคม 2564 -  ปฐมนิเทศออนไลน์ของเพื่อนใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  >> คลิก     

 

- กรกฎาคม -
31 กรกฎาคม 2564 -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.  >> คลิก     

10 กรกฎาคม 2564 -  เสวนาวิชาการ ถึงเวลาของเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรณีการเกิดระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานบริเวณกิ่งแก้ว  >> คลิก     

7-9 กรกฎาคม 2564 -  ม.ธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ระดับภูมิภาคภาคกลาง หาแนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท >> คลิก     

 

- มิถุนายน -
30 มิถุนายน 2564 -  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (IHRI) >> คลิก     

 

- พฤษภาคม -
21 พฤษภาคม 2564 -  ร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสา Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19  >> คลิก     

6 พฤษภาคม 2564 -  ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ณ ชุมชนคลองเตย   >> คลิก     

4 พฤษภาคม 2564 -  ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก 3,000 ราย  >> คลิก     

 

- เมษายน -
27 เมษายน 2564 -  อบรม "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สายสนับสนุนวิชาการ"  >> คลิก     

7 เมษายน 2564 -  งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2564  >> คลิก     

30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 -  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และจัดการกับข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19   >> คลิก     

 

- มีนาคม -
29 มีนาคม 2564 -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์"   >> คลิก     

26 มีนาคม 2564 -  งานปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2564    >> คลิก     

23 มีนาคม 2564 -  งานแถลงนโยบายการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์     >> คลิก     

 

2563 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- ธันวาคม -
22-23 ธันวาคม 2563 -  งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน"   >> คลิก     

16 ธันวาคม 2563 -  The 5th One Health Lecture Series   >> คลิก     

3 ธันวาคม 2563 -  พิธิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 6 สถาบัน    >> คลิก     

 

- พฤศจิกายน -
16-18 พฤศจิกายน 2563 -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ"   >> คลิก     

13–14 พฤศจิกายน 25633 -  โครงการฝึกอบรมระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)   >> คลิก     

 

- ตุลาคม -
22 ตุลาคม 2563 -  พิธีแสดงความยินดีและการฝึกซ้อมฯ แก่บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561   >> คลิก     

8 ตุลาคม 2563 -  พิธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563   >> คลิก     

 

- กันยายน -
30 กันยายน 2563 -  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา"   >> คลิก     

29 กันยายน 2563 -  การประชุมคณะกรรมการโครงการ “Smart Faculty” ครั้งที่ 1/2563    >> คลิก     

19-20 กันยายน 2563 -  กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางความคิดและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ"   >> คลิก     

12 กันยายน 2563 -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์   >> คลิก     

1 กันยายน 2563 -  วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 15    >> คลิก     

 

- สิงหาคม -
28 สิงหาคม 2563 -  การสัมมนาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ)    >> คลิก     

27 สิงหาคม 2563 -  พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง    >> คลิก     

24 สิงหาคม 2563 -  โครงการอบรม การจัดทำ Business Plan การตลาดเชิงรุก และกลยุทธในการจัดการธุรกิจ    >> คลิก     

4 สิงหาคม 2563 -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 ศูนย์ลำปาง    >> คลิก     

2 สิงหาคม 2563 -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ    >> คลิก    

 

- กรกฎาคม -
30 กรกฎาคม 2563 -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 ศูนย์รังสิต    >> คลิก    

 

- กุมภาพันธ์ -
19 กุมภาพันธ์ 2562 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 >> คลิก   

7 กุมภาพันธ์ 2562 - ปฐมนิเทศการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2562  >> คลิก   

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - สัมมนา “HEALTH SECURITY AND UPDATED ON WUHAN CORONAVIRUS 2019 & PANDEMIC CONDITION”  >> คลิก   

 

2562 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- พฤศจิกายน -

20 พฤศจิกายน 2562 - กีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 5   >> คลิก

15 พฤศจิกายน 2562 - ค่ายเพาะ(สา)สุข ศูนย์ลำปาง ครั้งที่ 1   >> คลิก

14 พฤศจิกายน 2562 - คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่าย พัฒนาหลักสูตรวิชาสุขภาพผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ   >> คลิก

12 พฤศจิกายน 2562 - การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562   >> คลิก

1-3 พฤศจิกายน 2562 - ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 8   >> คลิก

- กันยายน -

11 กันยายน 2562 - การประชุมพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม  >> คลิก

3 กันยายน 2562 - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 14  >> คลิก   

2 กันยายน 2562 - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับองค์กร  >> คลิก  

- สิงหาคม -

29 สิงหาคม 2562 - พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์และมอบเสื้อปฏิบัติการ ศูนย์ลำปาง  >> คลิก  

27 สิงหาคม 2562 - โครงการ SAFETY WEEK : Good Life Drive Safe  >> คลิก  

23 สิงหาคม 2562 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ WISER และ ALOHA กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี รุ่นที่ 2  >> คลิก   

21 สิงหาคม 2562 - การทบทวนโครงร่างองค์การ Organizational Profile คณะสาธารณสุขศาสตร์ >> คลิก   

20 สิงหาคม 2562 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล เพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” >> คลิก  

15 สิงหาคม พ.ศ.2562 - กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อกในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อน >> คลิก

3-4 สิงหาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2562  >> คลิก 

2 สิงหาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2562  >> คลิก  

- กรกฎาคม -

26 กรกฎาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 62  >> คลิก    

22-24 กรกฎาคม 2562 - อบรมโครงการ Basic Android Application Development  >> คลิก  

4-6 กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  >> คลิก   

4 กรกฎาคม 2562 - การเสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561  >> คลิก  

1-2 กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Roadshow) : วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  >> คลิก  

1 กรกฎาคม 2562 - Workshop "กลยุทธ์การเลือกวารสารและการเตรียมตัวเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"   >> คลิก  

- มิถุนายน -

24-26 มิถุนายน 2562 - โครงการสัมมนาสาสุข  >> คลิก  

21 มิถุนายน 2562 - โครงการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2563  >> คลิก 

12 มิถุนายน 2562 - เวทีเสวนาวิชาการชี้นำสังคม ประเด็น ระเบิดท่าเรือแหลมฉบัง กับการจัดการ “สารเคมีอันตราย”  >> คลิก

4 มิถุนายน 2562 - กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561"  >> คลิก

4 มิถุนายน 2562 - การวิพากษ์ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  >> คลิก

- พฤษภาคม -

22 พฤษภาคม 2562 - เสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 : วิชาชีพเฉพาะสาขา  >> คลิก 

21 พฤษภาคม 2562 - เสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 : วิชาชีพสาธารณสุข  >> คลิก

15 พฤษภาคม 2562 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นิยาม GREATS ของคณะ และการใช้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลด้านผู้ใช้บัณฑิต ครั้งที่ 1"  >> คลิก

13 พฤษภาคม 2562 - กิจกรรม "เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การสมัครงาน เพื่อการดำเนินชีวิต การทำงานที่เป็นสุข"  >> คลิก