Loading...

2562 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ

- พฤศจิกายน -

20 พฤศจิกายน 2562 - กีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 5   >> คลิก

15 พฤศจิกายน 2562 - ค่ายเพาะ(สา)สุข ศูนย์ลำปาง ครั้งที่ 1   >> คลิก

14 พฤศจิกายน 2562 - คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่าย พัฒนาหลักสูตรวิชาสุขภาพผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ   >> คลิก

12 พฤศจิกายน 2562 - การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562   >> คลิก

1-3 พฤศจิกายน 2562 - ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 8   >> คลิก

- กันยายน -

11 กันยายน 2562 - การประชุมพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม  >> คลิก

3 กันยายน 2562 - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบปีที่ 14  >> คลิก   

2 กันยายน 2562 - โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับองค์กร  >> คลิก  

- สิงหาคม -

29 สิงหาคม 2562 - พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์และมอบเสื้อปฏิบัติการ ศูนย์ลำปาง  >> คลิก  

27 สิงหาคม 2562 - โครงการ SAFETY WEEK : Good Life Drive Safe  >> คลิก  

23 สิงหาคม 2562 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ WISER และ ALOHA กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี รุ่นที่ 2  >> คลิก   

21 สิงหาคม 2562 - การทบทวนโครงร่างองค์การ Organizational Profile คณะสาธารณสุขศาสตร์ >> คลิก   

20 สิงหาคม 2562 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล เพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” >> คลิก  

15 สิงหาคม พ.ศ.2562 - กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อกในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อน >> คลิก

3-4 สิงหาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2562  >> คลิก 

2 สิงหาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2562  >> คลิก  

- กรกฎาคม -

26 กรกฎาคม 2562 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 62  >> คลิก    

22-24 กรกฎาคม 2562 - อบรมโครงการ Basic Android Application Development  >> คลิก  

4-6 กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  >> คลิก   

4 กรกฎาคม 2562 - การเสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561  >> คลิก  

1-2 กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Roadshow) : วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  >> คลิก  

1 กรกฎาคม 2562 - Workshop "กลยุทธ์การเลือกวารสารและการเตรียมตัวเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"   >> คลิก  

- มิถุนายน -

24-26 มิถุนายน 2562 - โครงการสัมมนาสาสุข  >> คลิก  

21 มิถุนายน 2562 - โครงการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2563  >> คลิก 

12 มิถุนายน 2562 - เวทีเสวนาวิชาการชี้นำสังคม ประเด็น ระเบิดท่าเรือแหลมฉบัง กับการจัดการ “สารเคมีอันตราย”  >> คลิก

4 มิถุนายน 2562 - กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561"  >> คลิก

4 มิถุนายน 2562 - การวิพากษ์ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  >> คลิก

- พฤษภาคม -

22 พฤษภาคม 2562 - เสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 : วิชาชีพเฉพาะสาขา  >> คลิก 

21 พฤษภาคม 2562 - เสวนาวิชาการ การประมวลรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 : วิชาชีพสาธารณสุข  >> คลิก

15 พฤษภาคม 2562 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นิยาม GREATS ของคณะ และการใช้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลด้านผู้ใช้บัณฑิต ครั้งที่ 1"  >> คลิก

13 พฤษภาคม 2562 - กิจกรรม "เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การสมัครงาน เพื่อการดำเนินชีวิต การทำงานที่เป็นสุข"  >> คลิก