Loading...

การรับสมัครเข้าศึกษา

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ตั้งเเต่บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2563 ...

MORE DETAIL

วิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข เนื่องในโอกาสพระราชทานวโรกาสให้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยพระปรีชาสามารถและราชหฤทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อการสาธารณสุขด้านต่างๆ อันโยงใยมาสู่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของราษฎร ตลอดจนทรงแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างประหยัด เรียบง่าย ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งเป็นเกียรติและสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา การจัดการความรู้ ประเด็น "COVID-19" (ออนไลน์)

รับชมย้อนหลัง EP.10 : COVID-19 กับ มดงาน สาสุข มธ. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ...

MORE DETAIL
รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ มธ. เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 13...

MORE DETAIL
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทุนละ 5,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ...

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

-ขยายเวลาการรับสมัคร อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันนี้ - 31 ก.ค. 63
-ประกาศผลการคัดเลือก อาจารย์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ...

MORE DETAIL
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA (SHE & En) รุ่นที่ 2
MORE DETAIL
แผนการจัดอบรม ประจำปีพ.ศ. 2563

Public Training และ In-House Training ...

MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์
เพื่อสังคม

ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MORE DETAIL

คลังความรู้

สื่อวิชาการชี้นำสังคม
MORE DETAIL
ดาวน์โหลด Logo และ Template
MORE DETAIL
ผลงานอาจารย์
MORE DETAIL
ผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า
MORE DETAIL
2562 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MORE DETAIL
2562 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ
MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน
MORE DETAIL