Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
MORE DETAIL
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนหลังเทศกาลปีใหม่
MORE DETAIL
ศูนย์ฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ ทั้ง Public Training และ In house Training ได้ที่นี่

MORE DETAIL
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

MORE DETAIL

รับสมัครนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา! ปีการศึกษา 2565

MORE DETAIL
ปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาสัญชาติไทยเพื่อรับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2565

MORE DETAIL
เกณฑ์การคัดเลือก TCAS 65 รอบ Admission

ข้อมูลรายละเอียดรายหลักสูตรและค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://tuadmissions.in.th/

MORE DETAIL
กิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021)
More Detail
ข่าวงานประชุมวิชาการ
MORE DETAIL
Business Unit

1. หลักสูตรฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรการอบรม (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ร่วมกับ สปสช.)

MORE DETAIL

คลังความรู้

สื่อความรู้ COVID-19
MORE DETAIL
แหล่งรวมสื่อวิดีโอ
MORE DETAIL
สื่อวิชาการชี้นำสังคม
MORE DETAIL
ดาวน์โหลด Logo และ Template
MORE DETAIL
2565 : การร่วมงาน/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MORE DETAIL
2565 : การจัดกิจกรรม/โครงการของคณะฯ
MORE DETAIL

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายใต้เเนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES"

ถาม-ตอบ และข้อร้องเรียน
MORE DETAIL