Loading...

งานการนักศึกษา

คำสั่งที่ 357/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการฯ
คำสั่งที่ 360/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รังสิต)
คำสั่งที่ 361/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม (รังสิต)
คำสั่งที่ 362/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2561
คำสั่งที่ 363/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลำปาง)
คำสั่งที่ 364/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ลำปาง)
คำสั่งที่ 448/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ(ศูนย์ลำปาง)
คำสั่งที่ 568/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต