Loading...

บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งเเวดล้อมที่ปัจจุบันได้เกิดปัญหาทางมลพิษขึ้นมากมายตามแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม คณะฯ จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาหาร อากาศ และตัวอย่างทางสิ่งเเวดล้อมอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานในการรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

หากท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ 
โทร. 0-2986-9213-9 ต่อ 7425 
Email pisamai28@gmail.com

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งเเวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ

บริการอื่นๆ

บริการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
MORE DETAIL
บริการฝึกอบรม (ด้านความปลอดภัยและสิ่งเเวดล้อม)
MORE DETAIL