Loading...

บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งเเวดล้อมที่ปัจจุบันได้เกิดปัญหาทางมลพิษขึ้นมากมายตามแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม คณะฯ จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาหาร อากาศ และตัวอย่างทางสิ่งเเวดล้อมอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานในการรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานวิจัย บริการวิชาการ และสื่อสารองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 7425,7438

 

เก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งเเวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ

 

บริการอื่นๆ

บริการตรวจประเมินทางสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
MORE DETAIL
บริการฝึกอบรม (ด้านความปลอดภัยและสิ่งเเวดล้อม)
MORE DETAIL