Loading...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

        

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ

Master of Science (Health, Safety and Environment Management)

วิชาเอก1) วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
 2) วิชาเอกการจัดการสุขภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

3) วิชาเอกการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ

  

จุดเด่นของหลักสูตร
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตรทางด้านวิทยาศาสตร์ในงานสุขภาพ สังคม และการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นการทำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของผู้เรียนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในงานประจำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน/ชุมชนของผู้เรียนได้ทันทีขณะกำลังศึกษาในหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตนักจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นักจัดการทางด้านสุขภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนักจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่เน้นการปฏิบัติบนฐานขององค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1) สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพหรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

     2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
     3) กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

การคัดเลือกเข้าศึกษา
     1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์

     2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

จำนวนรับ   15 คน ต่อปีการศึกษา   
  Meta tag picture 

 

โครงสร้างหลักสูตร

    แผน ก แบบ ก 2(ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)36หน่วยกิต
ก.  วิชาแกน9หน่วยกิต
ข.  วิชาเอก12หน่วยกิต
ค.  วิชาเลือก3หน่วยกิต
ง.  วิทยานิพนธ์12หน่วยกิต
    แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)36หน่วยกิต
ก.  วิชาแกน9หน่วยกิต
ข.  วิชาเอก12หน่วยกิต
ค.  วิชาเลือก9หน่วยกิต
ง.  การค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิต

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     (1) ผู้บริหารขององค์กรที่ทำงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในองค์การภาครัฐส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งในภาคเอกชน 

     (2) นักวิชาการและนักวิจัยในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด) โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ 
     (3) ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ ผู้สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

วัน – เวลา ในการจัดการเรียนการสอน คือ นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท ประมาณ 200,000 บาท/ตลอดหลักสูตร


กำหนดการสอบคัดเลือก*

*หมายเหตุ กำหนดการคัดเลือกในแต่ละรอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 ประกาศรับสมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งเเวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564


หลักฐานการสมัคร
1.  ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
         - ดาวน์โหลด ใบสมัคร
         - หรือ สมัครออนไลน์ คลิก 

2.  สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
5.  ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือเอกสารแสดงการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
       ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
6.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
8.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
9.  หัวข้อที่สนใจในการทำวิจัย (Area of interest) ในปัญหาทางสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ
       ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 
       ดาวน์โหลด หัวข้อที่สนใจในการทำวิจัย (Area of interest)
10. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม   ข้อมูลหลักสูตร_วทม รังสิต_2563.pdf

Download Brochure   Brochure.pdf

 

ข้อมูลติดต่อ
งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มธ. รังสิต
Email  edu.serv@fph.tu.ac.th
โทร.  02 564 4440 ต่อ 7420

รีวิวปริญญาโท ศูนย์รังสิต