Loading...

ปริญญาโท ศูนย์รังสิต

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
           ชื่อย่อ ส.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Public Health
              ชื่อย่อ M.P.H

2. เปิดสอน 5 แขนงวิชา*
   1. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
   2. การจัดการอาชีวอนามัยละความปลอดภัย
   3. การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
   4. การจัดการการบริการสุขภาพ
   5. วิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข
   * อาจไม่เปิดครบทุกแขนงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในแต่ละปีการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

 

สาขาวิชาการจัดการการบริการสุขภาพ

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

สาขาวิชาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

สาขาวิชาการจัดการอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

สาขาวิชาวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข

รายละเอียดหลักสูตร คลิก