Loading...

ความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้สร้างเครือขายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี โดยได้ดำเนินการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย องค์กร สถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ

Partnership/Agreement

รายการความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด

อ่านรายละเอียด  คลิก

เทศบาลตำบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลคูขวาง จ.ปทุมธานี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะและความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับชุมชนให้เกิดความเข้มเเข็งและยั่งยืนด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งเเวดล้อม และความปลอดภัย

อ่านรายละเอียด  คลิก

เทศบาลตำบลปราสาททอง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลปราสาททอง จ.พระนครศรีอยุธยา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะและความเข้มเเข็งของชุมชน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้เกิดความเข้มเเข็งและยั่งยืนทางด้านสาธารณสุข สิ่งเเวดล้อม และความปลอดภัย

อ่านรายละเอียด  คลิก

เทศบาลตำบลปราสาททอง, กลุ่มบริษัทเเคนนอน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลปราสาททอง จ.พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มบริษัทเเคนนอนประเทศไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะและความเข้มเเข็งของชุมชน
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเข้มเเข็งและยั่งยืน ในงาานด้านสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพ เทคโนโลยี อนามัยสิ่งเเวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา

อ่านรายละเอียด  คลิก

เทศบาลตำบลเกาะคา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ และงานตามความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัยและการพัฒนางาน การให้บริการวิชาการ และด้านอื่นๆ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทั้งสอง
2. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ผู้สอน นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสอง
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียด  คลิก

เทศบาลนครลำปาง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลนครลำปาง และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย และการให้บริการวิชาการ และด้านอื่นๆ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ รวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทั้งสอง
2. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ผู้สอน นักวิจัย นักวิชาการของหน่วยงานทั้งสอง
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งสอง

อ่านรายละเอียด  คลิก