Loading...

การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
     ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. คุณสมบัติเฉพาะ
     3.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
     3.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
          2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้
               2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
               2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
                    1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
                    2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
               2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
          3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
4. เกณฑ์การคัดเลือก
     องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้
     1. คะแนน GAT (รหัส 85)
     2. คะแนน PAT 2 (รหัส 72)
     3. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)


จำนวนรับ TCAS 2-4


กำหนดการรับสมัคร TCAS 2562