Loading...

แผนการจัดอบรม ปีพ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แผนฯ >> คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร >> คลิก

Public Training

 

ที่หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป รุ่นที่วันที่อบรมค่าลงทะเบียน/ท่าน (บาท)
(Public Training)
มกราคม 2562
1หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน1เดือน ม.ค.-มี.ค.6275,000
2หลักสูตร นักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที 44เดือน ก.พ.-มี.ค.6250,000
กุมภาพันธ์ 2562
1หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ4 26-27 กุมภาพันธ์ 622,000
มีนาคม 2562
1เทคนิคการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย1 20-22 มีนาคม 25624,500
2จริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐาน SOPs 20  มีนาคม  25621,500
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน1926-27  มีนาคม 25622,000
เมษายน 2562
1การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย  1 2-3   เมษายน 25624,000
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร1824-25  เมษายน 25622,000
พฤษภาคม 2562
1การบริหารจัดการสุขภาพของชุมชน สำหรับบุคลากรท้องถิ่น 1 15 พฤษภาคม 25621,500
2โครงการ การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข2 22-24 พฤษภาคม 25624,000
3คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ529 -30 พฤษภาคม 25622,000
มิถุนายน 2562
1พื้นฐานทั่วไปในการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่ (Fundamental of Emission Testing for Stationary Sources)113-14  มิถุนายน 25623,000
2โครงการ การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับกลาง สำหรับบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข2 19-21 มิถุนายน 25624,000
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน2026-27  มิถุนายน 25612,000
กรกฎาคม 2562
1การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย   19-10 กรกฏาคม 25614,000
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร1925-26  กรกฎาคม 25612,000
3หลักสูตร การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับสูง ขั้นที่ 1 สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข2 31 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 25624,000
สิงหาคม 2562
1การประยุกต์ใช้ WISER และ ALOHA กับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี2 23 สิงหาคม 25623,000
2คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ627-28 สิงหาคม 25622,000
กันยายน 2562
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน2124-25 กันยายน 25622,000
2การระบายอากาศและการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในอาคารของโรงพยาบาล2 13 กันยายน 25621,200
ตุลาคม 2562
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร2029-30 ตุลาคม 25622,000
พฤศจิกายน 2562
1คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ719-20 พฤศจิกายน 25622,000
ธันวาคม 2562
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน2217-18 ธันวาคม  25622,000

In-House Training

ที่หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป จำนวนชั่วโมงวันที่อบรมค่าบริการ / รุ่น
(In-House  Training)
มกราคม - ธันวาคม 2562
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน12มกราคม - ธันวาคม
ผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดวันที่อบรม
25,000
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร1225,000
3คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ1225,000
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค1830,000

 

หมายเหตุ     
* กำหนดการอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ โทร.02-564-4440-79 ต่อ 7425
  คุณพิศมัย มากแพทย์ 063-415-3532 หรือ คุณอุษา ป้องจิตใส 080-454-6498 และ www.fph.tu.ac.th