Loading...

แผนการจัดอบรม ปีพ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แผนการจัดอบรม >> คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร >> คลิก

PUBLIC TRAINING

ที่หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป รุ่นที่วันที่อบรมค่าลงทะเบียน/ท่าน (บาท)
(Public Training)
  มีนาคม 2563
1หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน2026-27  มีนาคม 25632,000
  เมษายน 2563
1หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร1828-29  เมษายน 25632,000
  พฤษภาคม 2563
1หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ521 - 22 พฤษภาคม 25632,000
2โครงการอบรม "การประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในอาคาร"227 - 29 พฤษภาคม 25635,000
  มิถุนายน 2563
11หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน2เดือน มิ.ย. - ส.ค. 256370,000
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน2125-26  มิถุนายน 25632,000
  กรกฎาคม 2563
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร1930 - 31 กรกฎาคม 25632,000
  สิงหาคม 2563
1คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ620-21 สิงหาคม 25632,000
2หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค327 - 28  สิงหาคม 2563 
  กันยายน 2563
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน2224-25 กันยายน 25632,000
  ตุลาคม 2563
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร2029-30 ตุลาคม 25632,000
  พฤศจิกายน 2563
1คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ726-27 พฤศจิกายน 25632,000
  ธันวาคม 2563
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน2317-18 ธันวาคม  25632,000
 

IN-HOUSE TRAINING

ที่หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป จำนวนชั่วโมงวันที่อบรมค่าบริการ / รุ่น
(In-House  Training)
  มกราคม - ธันวาคม 2563
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน12มกราคม - ธันวาคม
ผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดวันที่อบรม
25,000
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร1225,000
3คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ1225,000
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค1830,000

 

หมายเหตุ     
* กำหนดการอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการ โทร.02-564-4440-79 ต่อ 7425
  คุณพิศมัย มากแพทย์ 063-415-3532 หรือ คุณอุษา ป้องจิตใส 080-454-6498 และ www.fph.tu.ac.th