Loading...

ทุนการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


 

ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

 


 

ทุนการศึกษา 2563

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ระยะที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี และศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หรือสาขาวิชาขาดเเคลนของพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
โดยสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่

ส่งใบสมัคร
ณ งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต/ลำปาง

รายละเอียดและใบสมัคร >> คลิก

 


 

 

 

ทุนการศึกษา 2562

ทุนธนาคารกรุงไทย

ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
2. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีความประพฤติดี และไม่เคยได้รับทุนคณะและทุนอื่นๆ
4. ใช้แบบฟอร์มใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาเท่านั้น
5. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

ส่งใบสมัคร
ภายในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ณ งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต/ลำปาง

รายละเอียดและใบสมัคร >> คลิก


 ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

ทุนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2.ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
3.ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ไม่เคยต้องโทษทางวินัย

ส่งใบสมัคร
ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ณ งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต/ลำปาง

รายละเอียดและใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1VR3ky7SL-9kmMZPfeNe0MqIaGkDTAla_/view?usp=sharing


 

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3.ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ไม่เคยต้องโทษทางวินัย

ทุนละ 8,000 บาท
ส่งใบสมัคร
ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ณ งานการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต/ลำปาง

รายละเอียดและใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1OrkPKoyB5AOPsoIKxF68LIFdSwRBsDz9/view?usp=sharing


 

 

ทุนการศึกษา 2561

1. ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

>>รายละเอียดเพิ่มเติม
>>แบบฟอร์มขอรับทุน