Loading...

คุณเอกชัย ชัยยาทา ศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

💐ขอแสดงความยินดีกับคุณเอกชัย ชัยยาทา

ศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
>> ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ สาขาป้องกันควบคุมโรค เรื่องประสิทธิผลของการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ/หรือ โรคความดันโลหิตสูง โดยแกนนำสุขภาพ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ และศูนย์วิชาการในพื้นที่สาธารณสุขเขต1 ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health literacy 4.0 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิ เอ็ม เพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ความปลอดภัยส่งเสริมความปลอดภัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ชนะการประกวด safety youth brand ambaasador 2018 ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ความปลอดภัยส่งเสริมความปลอดภัยในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ จังหวัดระยอง

นักศึกษาชั้นปีที่4 นำเสนอผลงาน (Oral presentation) จากรายวิชา อน.491

นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอผลงาน (Oral presentation) จากรายวิชา อน.491 โครงการพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 (18th National Environmental Conference) จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อโครงการ: การศึกษาขนาดละอองลอย ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด และ Staphylococcus aureus ในอากาศภายในแผนกผู้ป่วยนอก
นำเสนอโดย: นางสาวณัฐณิชา อ่อนคล้าย และนายธีรวัฒน์ จันทร์สุวรรณ์ 

นักศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ใน 61 ทีมทั่วประเทศ คว้าชัยเข้ารอบโครงการ คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4

 

          นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ใน 61 ทีมทั่วประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "Caltex Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4" โดยได้รับเงินทุนในการดำเนินโครงการ มูลค่า 50,000 บาท ในการดำเนินโครงการการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Smart Life for All 

          บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ คาลเท็กซ์ ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(มูลนิธิ EDF) เดินหน้าเปิดโครงการเพื่อสังคม Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมการประกวดแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด ซึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ 1 ใน 61 ทีม จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดทั่วประเทศ

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนไทย โดยมุ่งเน้นให้เยาวชน เสนอแนะแนวคิดในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Smart Life for All” มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเยาวชนไทยนำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษามาคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ

          ด้านตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิได้เป็นเพียงสถาบันที่ส่งเสริมการศึกษาเท่านั้น  แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เปิดโอกาสให้กล้าแสดงออก และแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ในการทำประโยชน์ให้สังคม อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ส่งเสริมชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับพวกเรามาโดยตลอด ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

ดาวน์โหลดข้อมูล .pdf

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการสิ่งเเวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัย ในงานประชุมวิชาการสิ่งเเวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**ผลการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของวิชา PB301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

ดาวน์โหลดแผนภาพประชาสัมพันธ์ คลิก


 

ดาวน์โหลดแผนภาพประชาสัมพันธ์ คลิก


 

ดาวน์โหลดแผนภาพประชาสัมพันธ์ คลิก


 

ดาวน์โหลดแผนภาพประชาสัมพันธ์ คลิก

 

นักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น

 

          นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Microplastic : A Tiny enemy of OUR health and well-being" ณ การประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และมหิดล ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

          โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
          1.  อ.ดร.บุษราคัม ฐิตานุวัฒน์
          2.  อ.สมโภค กิ่งแก้ว
          3.  อ.ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย

          รายชื่อนักศึกษา 
          1.  นายกันตชัย ไพจิตรโยธี
          2.  นางสาวสุจิตรา สามศรีโพธิ์แก้ว
          3.  นางสาววิสสุตา วุฒิเสน
          4.  นางสาวสาธิตา ราชาชาญ
          5.  นายกิตติธัช โพธิ์อ่อน

 

นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019

ขอแสดงความยินดีกับ

  • วิชุดา สนามชัย
  • ธนโชติ คล้ายสุวรรณ

นักศึกษาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ

  • นายธนารัตน์ หวังสะเล็บ
    นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.รังสิต) การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ

ได้รับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Poster presentation
ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 10 (The 10th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences)

จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความเรื่อง แม้โลกนี้ไม่มี "บ๊อบ" สำหรับผู้ป่วยสารเสพติดทุกคน

นางสาวสิริรัฐ รัฐเลิศกานต์
ว่าที่บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ)

ผู้แต่งบทความเรื่อง
"แม้โลกนี้ไม่มี "บ๊อบ" สำหรับผู้ป่วยสารเสพติดทุกคน ในหนังสือ ฆาตรกรสีเทา
#สนใจติดต่อขอรับได้ที่ เพจ Media for health project

ภายใต้โครงการนักสื่อสารเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://pesc.pw/LZFNH