Loading...

ปริญญาตรี ศูนย์ลำปาง

ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตราค่าเล่าเรียน ประมาณ 21,500 บาท ต่อภาคการศึกษา

สาขาวิชาอนามัยชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Community Health
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
     ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
     ชื่อย่อ วท.บ. (อนามัยชุมชน)
ภาษาอังกฤษ
     ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Community Health)
     ชื่อย่อ B.Sc. (Community Health)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศิลปะในการทำงานร่วมกับชุมชน บุคคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการประเมินและติดตามสถานการณ์สถานะด้านสุขภาพของประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างชุมชนสุขภาพดี ด้วยทักษะการคิด แก้ปัญหาเชิงระบบ สามารถสื่อสาร ระดมทรัพยากรและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสหวิชาการและชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ทั้งสามารถในการจัดการความรู้อย่างมีหลักฐาน (Evidence-based) เชิงวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ด้วยความตระหนักรู้และเคารพต่อความสำคัญและความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางความคิดและชาติพันธุ์ ด้วยความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรอย่างถ้วนหน้า

ดูข้อมูลหลักสูตร คลิก

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
    ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
    ชื่อย่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ  
    ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Environmental Health)
    ชื่อย่อ B.Sc. (Environmental Health)

ปรัชญาของหลักสูตร

     เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้าน อาหาร น้ำ อากาศ ดิน ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย แมลงและพาหะนำโรคและอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทั้งที่เกิดการกระทำของมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถดำเนินการในการพัฒนา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษและการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของมนุษย์

ดูข้อมูลหลักสูตร คลิก

 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย 
    ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
    ชื่อย่อ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ 
    ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
    ชื่อย่อ B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ก่อเกิดการป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม โดยเน้นความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับอาเซียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
     1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคาดการณ์ ตระหนัก ประเมิน และควบคุมปัจจัยอันตรายทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการควบคุมอุบัติการณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี
     2) คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
     3) วางแผนแก้ปัญหาและปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
     4) ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ

ดูข้อมูลหลักสูตร คลิก