Loading...

ปริญญาตรี ศูนย์รังสิต

ปัจจุบัน คณะฯ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ณ มธ.ศูนย์รังสิต  จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตราค่าเล่าเรียน ประมาณ 16,500 บาท ต่อภาคการศึกษา

 

 

สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Innovative Health Promotion

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
     ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม)
     ชื่อย่อ วท.บ. (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม)
ภาษาอังกฤษ
     ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Innovative Health Promotion)
     ชื่อย่อ B.Sc. (Innovative Health Promotion)


ปรัชญาของหลักสูตร

     การผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับชุมชน บุคคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนได้ รวมทั้งประเมินและติดตามสถานการณ์สถานะด้านสุขภาพของประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างชุมชนสุขภาพดี หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและการเสริมพลังอำนาจด้วยทักษะการคิด การแก้ปัญหาเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการสื่อสารและการชี้แนะสังคม การระดมทรัพยากรและการทำงานร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ บนความหลากหลายด้านสังคม วัฒนธรรม สามารถจัดการความรู้บนหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งสามารถประกอบการด้านสุขภาพ โดยตั้งมั่นบนหลักวิชาการคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดูข้อมูลหลักสูตร คลิก

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
    ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
    ชื่อย่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ 
    ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Environmental Health)
    ชื่อย่อ B.Sc. (Environmental Health)

ปรัชญาของหลักสูตร

     เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้าน อาหาร น้ำ อากาศ ดิน ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย แมลงและพาหะนำโรคและอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทั้งที่เกิดการกระทำของมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถดำเนินการในการพัฒนา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษและการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของมนุษย์

ดูข้อมูลหลักสูตร คลิก

 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
    ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
    ชื่อย่อ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ
    ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
    ชื่อย่อ B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ก่อเกิดการป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม โดยเน้นความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับอาเซียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
     1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคาดการณ์ ตระหนัก ประเมิน และควบคุมปัจจัยอันตรายทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการควบคุมอุบัติการณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี
     2) คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
     3) วางแผนแก้ปัญหาและปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
     4) ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ

ดูข้อมูลหลักสูตร คลิก