Loading...

ปริญญาตรี ศูนย์รังสิต

        

ปัจจุบัน คณะฯ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ณ มธ.ศูนย์รังสิต  จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม  >> ดูข้อมูลหลักสูตร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  >> ดูข้อมูลหลักสูตร

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  >> ดูข้อมูลหลักสูตร 

อัตราค่าเล่าเรียน ประมาณ 16,500 บาท ต่อภาคการศึกษา