Loading...

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต


       

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาษาอังกฤษ

Master of Public Health Program in Public Health and
Sustainable Development

  

จุดเด่นของหลักสูตร
     • เป็นหลักสูตรใหม่ที่บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย
     • เน้นการนำความรู้จากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงของผู้เรียน มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกและเชิงกว้างเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อให้เกิดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
      • พัฒนาศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขแบบดั้งเดิมให้มีความเป็นสาธารณสุขสมัยใหม่ โดยบูรณาการความรู้ศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

     • เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุข โดยเน้นการส่งเสริม ป้องกัน การเกิดโรคและภัยสุขภาพ
     • ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นหาข้อมูล และเรียนรู้นอกชั้นเรียน
     • เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้นำปัญหาทางด้านสาธารณสุขสถานการณ์จริง มาใช้ในการเรียน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทันที และนำไปใช้ต่อยอดในการวิจัยได้
     • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนทางไกล เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียนในการเดินทาง
     • เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทำหน้าที่ coaching ให้กับนักศึกษาในการศึกษาหาความรู้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตที่สาขาเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพ จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

     2) มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพอย่างน้อย 2 ปี
     3) กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

การคัดเลือกเข้าศึกษา
     1) พิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน (แฟ้มสะสมผลงาน), เอกสารแนวคิดการวิจัย (concept paper) และการสอบสัมภาษณ์

     2) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
     3) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสาธารณสุขศาสตร์

จำนวนรับ   15 คน ต่อปีการศึกษา   

โครงสร้างหลักสูตร

    แผน ก แบบ ก 2(ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)36หน่วยกิต
1)  หมวดวิชาบังคับ21หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเลือก3หน่วยกิต
3)  วิทยานิพนธ์12หน่วยกิต
    
    แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)36หน่วยกิต
1)  หมวดวิชาบังคับ24หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเลือก6หน่วยกิต
3)  การค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิต
    

สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมใน หมวดวิชาบังคับสาธารณสุข (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 4 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1) นักวิชาการสาธารณสุข
     2) ผู้บริหารงานท้องถิ่น ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข ในภาครัฐและเอกชน
     3) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
     4) นักวิจัย/ที่ปรึกษาด้านการจัดการสุขภาพความยั่งยืน
     5) องค์กรไม่แสวงหากำไร (NGO)

วัน – เวลา ในการจัดการเรียนการสอน คือ นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท ประมาณ 201,000 บาท/ตลอดหลักสูตร


หลักฐานการสมัคร
1.  ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
         - ดาวน์โหลด ใบสมัคร 
         - หรือ สมัครออนไลน์ คลิก 

2.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ฉบับ
4.  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
5.  ใบคะแนนผลสอบ TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือเอกสารแสดงการสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ 
       ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
6.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
8.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
9.  หัวข้อที่สนใจในการทำวิจัย (Area of interest) ในปัญหาทางสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ
       ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 
       ดาวน์โหลด หัวข้อที่สนใจในการทำวิจัย (Area of interest)
10. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม   ข้อมูลรายละเอียด-MPH_หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564.pdf

 

ข้อมูลติดต่อ
งานจัดการเรียนการสอนศูนย์ลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 ต.ปงยางคก ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 
โทร.  05 423 7999 ต่อ 5601 - 2