Loading...

รับสมัครงาน

 🔶รับสมัครอาจารย์ 

 

-  ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
   ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2563

   ประกาศรับสมัคร   |    ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


 

-  ประกาศรับสมัคร ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
   ครั้งที่ 1/2563 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)
   จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2563

   ปิดรับสมัคร   |    ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.