Loading...

รับสมัครงาน

  🔶รับสมัครอาจารย์

 

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 2/2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง)

   ตำเเหน่ง อาจารย์ (ด้านอนามัยชุมชน)
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท
 
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  30 มิถุนายน 2565

    ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร     |   ข้อบังคับ มธ.  

 

 

 

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 1/2565 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง อาจารย์ (ด้านระบาดวิทยา หรือ ด้านสุขภาพโลก)
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท
 
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  31 พฤษภาคม 2565

    ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.  

 

   📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาจารย์ ด้านระบาดวิทยาหรือด้านสุขภาพโลก >> คลิก

  

 

 

 🔶รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
   ตำเเหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

   ครั้งที่ 1/2565 
   จำนวน 1 อัตรา 
   สามารถปฏิบัติงานได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

   อัตราค่าจ้าง 21,250 บาทต่อเดือน
   และค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  12 เมษายน 2565

    ประกาศรับสมัคร     |     ปิดรับสมัคร     |     ข้อบังคับ มธ.  

 

    📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ >> คลิก

    📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ >> คลิก 

   📌ประกาศผลการคัดเลือก ตำเเหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ >> คลิก