Loading...

รับสมัครงาน

 🔶รับสมัครอาจารย์

-  ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

   ครั้งที่ 2/2564 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท
 
   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30  พฤศจิกายน 2564

    ประกาศรับสมัคร    |    ปิดรับสมัคร   |   ข้อบังคับ มธ.