Loading...

รับสมัครงาน

 🔶รับสมัครอาจารย์ 

 

 ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ครั้งที่ 2/2563 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์รังสิต)
   จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 41,000 บาท
   ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15  ตุลาคม 2563 

ประกาศรับสมัคร   |    ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


 

-  ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตำเเหน่ง อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ครั้งที่ 3/2562 (ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง)
   จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
   ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15  กันยายน 2563

   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


 

-  ประกาศรับสมัคร ตำเเหน่ง อาจารย์
   ครั้งที่ 2/2563 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)
   ตำเเหน่งที่รับสมัคร
       - อาจารย์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 อัตรา
       - อาจารย์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม  2563

   ประกาศรับสมัคร   |    ปิดรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    |   หลักเกณฑ์การรับสมัคร 


    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำเเหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)