Loading...

รับสมัครงาน

 

  🔶  รับสมัครอาจารย์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

   เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 3/2566 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง อาจารย์
   จำนวน 1 อัตรา

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
   2. ได้รับปริญญาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
   3. มีประสบการณ์ด้านการสอนและหรือความเชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
   4. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 

   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท 
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท 
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  30 ตุลาคม 2566

    📌 ประกาศรับสมัคร    |     ดาวน์โหลด ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    

 

 

 

 

 

  🔶  รับสมัครอาจารย์  

   ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 1/2566 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง อาจารย์
   จำนวน 1 อัตรา

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1. ได้รับปริญญาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ บริหารสาธารณสุข การจัดการระบบสุขภาพ ด้านระบบและนโยบายสุขภาพ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สารสนเทศศาสตร์สุขภาพหรือปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการบริหารจัดการด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท 
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  31 ตุลาคม 2566

    📌 ประกาศรับสมัคร    |     ดาวน์โหลด ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    

 

 

 

 
  

  🔶  รับสมัครนักวิชาการศึกษา  

   เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
   ครั้งที่ 1/2566 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   จำนวน 1 อัตรา

   อัตราค่าจ้าง เดือนละ 21,250 บาท 
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  31 ตุลาคม 2566

    📌 ประกาศรับสมัคร    |     ดาวน์โหลด ใบสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    

 

 

 

 

 

  🔶  รับสมัครอาจารย์  

   ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 1/2566 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง อาจารย์
   จำนวน 1 อัตรา

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารสาธารณสุข หรือด้านนโยบายสาธารณสุข หรือ ด้านสุขภาพโลก หรือด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
   2. มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
   3. มีความสนใจในด้านทางด้านบริหารสาธารณสุข หรือด้านนโยบายสาธารณสุข หรือด้านสุขภาพโลก หรือด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท 
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท 
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  20 กันยายน 2566

    📌 ประกาศรับสมัคร    |     หมดเขตรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.    

 

 

 

 

  🔶  รับสมัครอาจารย์  

   ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   ครั้งที่ 2/2566 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต)

   ตำเเหน่ง อาจารย์
   จำนวน 1 อัตรา

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
   2. ได้รับปริญญาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ธุรกิจสุขภาพ การตลาด การประกอบการ นวัตกรรมสุขภาพ
   3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจหรือธุรกิจสุขภาพ

 

   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท 
   อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท เดือนละ 28,630 บาท 
 

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  20 กันยายน 2566

    📌 ประกาศรับสมัคร    |     หมดเขตรับสมัคร    |   ข้อบังคับ มธ.